Latest

ശ്രീ ഗണേശസഹസ്രനാമ സ്ത്രോത്രംവ്യാസഉവാച 

കഥം നാമ്നാം സഹസ്രം തം ഗണേശ ഉപദിഷ്ടവാന്
ശിവദം തന്മമാചക്ഷ്വ ലോകാനുഗ്രഹതത്പര

ബ്രഹ്മോവാച

ദേവഃ പൂര്വം പുരാരാതിഃ പുരത്രയജയോദ്യമേ
അനര്ചനാദ്ഗണേശസ്യ ജാതോ വിഘ്നാകുലഃ കില
മനസാ സ വിനിര്ധാര്യ ദദൃശേ വിഘ്നകാരണമ്
മഹാഗണപതിം ഭക്ത്യാ സമഭ്യര്ച്യ യഥാവിധി
വിഘ്നപ്രശമനോപായമപൃച്ഛദപരിശ്രമമ്
സന്തുഷ്ടഃ പൂജയാ ശമ്ഭോര്മഹാഗണപതിഃ സ്വയമ്
സര്വവിഘ്നപ്രശമനം സര്വകാമഫലപ്രദമ്
തതസ്തസ്മൈ സ്വയം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമബ്രവീത്


അസ്യ ശ്രീമഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ
മഹാ ഗണേശ ഋഷിഃ, മഹാഗണപതിര്ദേവതാ, നാനാവിധാനിച്ഛന്ദാംസി
ഹുമിതി ബീജമ്, തുങ്ഗമിതി ശക്തിഃ, സ്വാഹാശക്തിരിതി കീലകമ്
സകലവിഘ്നവിനാശനദ്വാരാ ശ്രീമഹാഗണപതിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ

അഥ കരന്യാസഃ

ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡ ഇത്യങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
കുമാരഗുരുരീശാന ഇതി തര്ജനീഭ്യാം നമഃ
ബ്രഹ്മാണ്ഡകുമ്ഭശ്ചിദ്വ്യോമേതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
രക്തോ രക്താമ്ബരധര ഇത്യനാമികാഭ്യാം നമഃ
സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാമിതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

അഥ അംഗന്യാസഃ

ഛന്ദശ്ഛന്ദോദ്ഭവ ഇതി ഹൃദയായ നമഃ
നിഷ്കലോ നിര്മല ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡ ഇതി ശിഖായൈ വഷട്
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനന്ദ ഇതി കവചായ ഹുമ്
അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൃദിതി നേത്രത്രയായ വൗഷട്
അനന്തശക്തിസഹിത ഇത്യസ്ത്രായ ഫട്
ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ

അഥ ധ്യാനമ്

ഗജവദനമചിന്ത്യം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം ത്രിനേത്രം
ബൃഹദുദരമശേഷം ഭൂതിരാജം പുരാണമ്
അമരവരസുപൂജ്യം രക്തവര്ണം സുരേശം
പശുപതിസുതമീശം വിഘ്നരാജം നമാമി


ശ്രീഗണപതിരുവാച

ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ ഗണനാഥോ ഗണാധിപഃ |
ഏകദന്തോ വക്രതുണ്ഡോ ഗജവക്ത്രോ മഹോദരഃ || 1 ||

ലമ്ബോദരോ ധൂമ്രവര്ണോ വികടോ വിഘ്നനാശനഃ |
സുമുഖോ ദുര്മുഖോ ബുദ്ധോ വിഘ്നരാജോ ഗജാനനഃ || 2 ||

ഭീമഃ പ്രമോദ ആമോദഃ സുരാനന്ദോ മദോത്കടഃ |
ഹേരമ്ബഃ ശമ്ബരഃ ശമ്ഭുര്ലമ്ബകര്ണോ മഹാബലഃ || 3 ||

നന്ദനോ ലമ്പടോ ഭീമോ മേഘനാദോ ഗണഞ്ജയഃ |
വിനായകോ വിരൂപാക്ഷോ വീരഃ ശൂരവരപ്രദഃ || 4 ||

മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ |
രുദ്രപ്രിയോ ഗണാധ്യക്ഷ ഉമാപുത്രോ‌உഘനാശനഃ || 5 ||

കുമാരഗുരുരീശാനപുത്രോ മൂഷകവാഹനഃ |
സിദ്ധിപ്രിയഃ സിദ്ധിപതിഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിവിനായകഃ || 6 ||

അവിഘ്നസ്തുമ്ബുരുഃ സിംഹവാഹനോ മോഹിനീപ്രിയഃ |
കടങ്കടോ രാജപുത്രഃ ശാകലഃ സംമിതോമിതഃ || 7 ||

കൂഷ്മാണ്ഡസാമസമ്ഭൂതിര്ദുര്ജയോ ധൂര്ജയോ ജയഃ |
ഭൂപതിര്ഭുവനപതിര്ഭൂതാനാം പതിരവ്യയഃ || 8 ||

വിശ്വകര്താ വിശ്വമുഖോ വിശ്വരൂപോ നിധിര്ഗുണഃ |
കവിഃ കവീനാമൃഷഭോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ || 9 ||

ജ്യേഷ്ഠരാജോ നിധിപതിര്നിധിപ്രിയപതിപ്രിയഃ |
ഹിരണ്മയപുരാന്തഃസ്ഥഃ സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ || 10 ||

കരാഹതിധ്വസ്തസിന്ധുസലിലഃ പൂഷദന്തഭിത് |
ഉമാങ്കകേലികുതുകീ മുക്തിദഃ കുലപാവനഃ || 11 ||

കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഹാരീ വനമാലീ മനോമയഃ |
വൈമുഖ്യഹതദൈത്യശ്രീഃ പാദാഹതിജിതക്ഷിതിഃ || 12 ||

സദ്യോജാതഃ സ്വര്ണമുഞ്ജമേഖലീ ദുര്നിമിത്തഹൃത് |
ദുഃസ്വപ്നഹൃത്പ്രസഹനോ ഗുണീ നാദപ്രതിഷ്ഠിതഃ || 13 ||

സുരൂപഃ സര്വനേത്രാധിവാസോ വീരാസനാശ്രയഃ |
പീതാമ്ബരഃ ഖണ്ഡരദഃ ഖണ്ഡവൈശാഖസംസ്ഥിതഃ || 14 ||

ചിത്രാങ്ഗഃ ശ്യാമദശനോ ഭാലചന്ദ്രോ ഹവിര്ഭുജഃ |
യോഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുഷോ ഗജകര്ണകഃ || 15 ||

ഗണാധിരാജോ വിജയഃ സ്ഥിരോ ഗജപതിധ്വജീ |
ദേവദേവഃ സ്മരഃ പ്രാണദീപകോ വായുകീലകഃ || 16 ||

വിപശ്ചിദ്വരദോ നാദോ നാദഭിന്നമഹാചലഃ |
വരാഹരദനോ മൃത്യുഞ്ജയോ വ്യാഘ്രാജിനാമ്ബരഃ || 17 ||

ഇച്ഛാശക്തിഭവോ ദേവത്രാതാ ദൈത്യവിമര്ദനഃ |
ശമ്ഭുവക്ത്രോദ്ഭവഃ ശമ്ഭുകോപഹാ ശമ്ഭുഹാസ്യഭൂഃ || 18 ||

ശമ്ഭുതേജാഃ ശിവാശോകഹാരീ ഗൗരീസുഖാവഹഃ |
ഉമാങ്ഗമലജോ ഗൗരീതേജോഭൂഃ സ്വര്ധുനീഭവഃ || 19 ||

യജ്ഞകായോ മഹാനാദോ ഗിരിവര്ഷ്മാ ശുഭാനനഃ |
സര്വാത്മാ സര്വദേവാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്ധാ കകുപ്ശ്രുതിഃ || 20 ||

ബ്രഹ്മാണ്ഡകുമ്ഭശ്ചിദ്വ്യോമഭാലഃസത്യശിരോരുഹഃ |
ജഗജ്ജന്മലയോന്മേഷനിമേഷോ‌உഗ്ന്യര്കസോമദൃക് || 21 ||

ഗിരീന്ദ്രൈകരദോ ധര്മാധര്മോഷ്ഠഃ സാമബൃംഹിതഃ |
ഗ്രഹര്ക്ഷദശനോ വാണീജിഹ്വോ വാസവനാസികഃ || 22 ||

ഭ്രൂമധ്യസംസ്ഥിതകരോ ബ്രഹ്മവിദ്യാമദോദകഃ |
കുലാചലാംസഃ സോമാര്കഘണ്ടോ രുദ്രശിരോധരഃ || 23 ||

നദീനദഭുജഃ സര്പാങ്ഗുലീകസ്താരകാനഖഃ |
വ്യോമനാഭിഃ ശ്രീഹൃദയോ മേരുപൃഷ്ഠോ‌உര്ണവോദരഃ || 24 ||

കുക്ഷിസ്ഥയക്ഷഗന്ധര്വരക്ഷഃകിന്നരമാനുഷഃ |
പൃഥ്വീകടിഃ സൃഷ്ടിലിങ്ഗഃ ശൈലോരുര്ദസ്രജാനുകഃ || 25 ||

പാതാലജങ്ഘോ മുനിപാത്കാലാങ്ഗുഷ്ഠസ്ത്രയീതനുഃ |
ജ്യോതിര്മണ്ഡലലാങ്ഗൂലോ ഹൃദയാലാനനിശ്ചലഃ || 26 ||

ഹൃത്പദ്മകര്ണികാശാലീ വിയത്കേലിസരോവരഃ |
സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗഡഃ പൂജാവാരിനിവാരിതഃ || 27 ||

പ്രതാപീ കാശ്യപോ മന്താ ഗണകോ വിഷ്ടപീ ബലീ |
യശസ്വീ ധാര്മികോ ജേതാ പ്രഥമഃ പ്രമഥേശ്വരഃ || 28 ||

ചിന്താമണിര്ദ്വീപപതിഃ കല്പദ്രുമവനാലയഃ |
രത്നമണ്ഡപമധ്യസ്ഥോ രത്നസിംഹാസനാശ്രയഃ || 29 ||

തീവ്രാശിരോദ്ധൃതപദോ ജ്വാലിനീമൗലിലാലിതഃ |
നന്ദാനന്ദിതപീഠശ്രീര്ഭോഗദോ ഭൂഷിതാസനഃ || 30 ||

സകാമദായിനീപീഠഃ സ്ഫുരദുഗ്രാസനാശ്രയഃ |
തേജോവതീശിരോരത്നം സത്യാനിത്യാവതംസിതഃ || 31 ||

സവിഘ്നനാശിനീപീഠഃ സര്വശക്ത്യമ്ബുജാലയഃ |
ലിപിപദ്മാസനാധാരോ വഹ്നിധാമത്രയാലയഃ || 32 ||

ഉന്നതപ്രപദോ ഗൂഢഗുല്ഫഃ സംവൃതപാര്ഷ്ണികഃ |
പീനജങ്ഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ സ്ഥൂലോരുഃ പ്രോന്നമത്കടിഃ || 33 ||

നിമ്നനാഭിഃ സ്ഥൂലകുക്ഷിഃ പീനവക്ഷാ ബൃഹദ്ഭുജഃ |
പീനസ്കന്ധഃ കമ്ബുകണ്ഠോ ലമ്ബോഷ്ഠോ ലമ്ബനാസികഃ || 34 ||

ഭഗ്നവാമരദസ്തുങ്ഗസവ്യദന്തോ മഹാഹനുഃ |
ഹ്രസ്വനേത്രത്രയഃ ശൂര്പകര്ണോ നിബിഡമസ്തകഃ || 35 ||

സ്തബകാകാരകുമ്ഭാഗ്രോ രത്നമൗലിര്നിരങ്കുശഃ |
സര്പഹാരകടീസൂത്രഃ സര്പയജ്ഞോപവീതവാന് || 36 ||

സര്പകോടീരകടകഃ സര്പഗ്രൈവേയകാങ്ഗദഃ |
സര്പകക്ഷോദരാബന്ധഃ സര്പരാജോത്തരച്ഛദഃ || 37 ||

രക്തോ രക്താമ്ബരധരോ രക്തമാലാവിഭൂഷണഃ |
രക്തേക്ഷനോ രക്തകരോ രക്തതാല്വോഷ്ഠപല്ലവഃ || 38 ||

ശ്വേതഃ ശ്വേതാമ്ബരധരഃ ശ്വേതമാലാവിഭൂഷണഃ |
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ || 39 ||

സര്വാവയവസമ്പൂര്ണഃ സര്വലക്ഷണലക്ഷിതഃ |
സര്വാഭരണശോഭാഢ്യഃ സര്വശോഭാസമന്വിതഃ || 40 ||

സര്വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യഃ സര്വകാരണകാരണമ് |
സര്വദേവവരഃ ശാര്ങ്ഗീ ബീജപൂരീ ഗദാധരഃ || 41 ||

ശുഭാങ്ഗോ ലോകസാരങ്ഗഃ സുതന്തുസ്തന്തുവര്ധനഃ |
കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഹാരീ വനമാലീ ശുഭാങ്ഗദഃ || 42 ||

ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ ചക്രപാണിഃ സരോജഭൃത് |
പാശീ ധൃതോത്പലഃ ശാലിമഞ്ജരീഭൃത്സ്വദന്തഭൃത് || 43 ||


കല്പവല്ലീധരോ വിശ്വാഭയദൈകകരോ വശീ |
അക്ഷമാലാധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാവാന് മുദ്ഗരായുധഃ || 44 ||

പൂര്ണപാത്രീ കമ്ബുധരോ വിധൃതാങ്കുശമൂലകഃ |
കരസ്ഥാമ്രഫലശ്ചൂതകലികാഭൃത്കുഠാരവാന് || 45 ||

പുഷ്കരസ്ഥസ്വര്ണഘടീപൂര്ണരത്നാഭിവര്ഷകഃ |
ഭാരതീസുന്ദരീനാഥോ വിനായകരതിപ്രിയഃ || 46 ||

മഹാലക്ഷ്മീപ്രിയതമഃ സിദ്ധലക്ഷ്മീമനോരമഃ |
രമാരമേശപൂര്വാങ്ഗോ ദക്ഷിണോമാമഹേശ്വരഃ || 47 ||

മഹീവരാഹവാമാങ്ഗോ രതികന്ദര്പപശ്ചിമഃ |
ആമോദമോദജനനഃ സപ്രമോദപ്രമോദനഃ || 48 ||

സംവര്ധിതമഹാവൃദ്ധിരൃദ്ധിസിദ്ധിപ്രവര്ധനഃ |
ദന്തസൗമുഖ്യസുമുഖഃ കാന്തികന്ദലിതാശ്രയഃ || 49 ||

മദനാവത്യാശ്രിതാങ്ഘ്രിഃ കൃതവൈമുഖ്യദുര്മുഖഃ |
വിഘ്നസംപല്ലവഃ പദ്മഃ സര്വോന്നതമദദ്രവഃ || 50 ||

വിഘ്നകൃന്നിമ്നചരണോ ദ്രാവിണീശക്തിസത്കൃതഃ |
തീവ്രാപ്രസന്നനയനോ ജ്വാലിനീപാലിതൈകദൃക് || 51 ||

മോഹിനീമോഹനോ ഭോഗദായിനീകാന്തിമണ്ഡനഃ |
കാമിനീകാന്തവക്ത്രശ്രീരധിഷ്ഠിതവസുന്ധരഃ || 52 ||

വസുധാരാമദോന്നാദോ മഹാശങ്ഖനിധിപ്രിയഃ |
നമദ്വസുമതീമാലീ മഹാപദ്മനിധിഃ പ്രഭുഃ || 53 ||

സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യഃ ശോചിഷ്കേശഹൃദാശ്രയഃ |
ഈശാനമൂര്ധാ ദേവേന്ദ്രശിഖഃ പവനനന്ദനഃ || 54 ||

പ്രത്യുഗ്രനയനോ ദിവ്യോ ദിവ്യാസ്ത്രശതപര്വധൃക് |
ഐരാവതാദിസര്വാശാവാരണോ വാരണപ്രിയഃ || 55 ||

വജ്രാദ്യസ്ത്രപരീവാരോ ഗണചണ്ഡസമാശ്രയഃ |
ജയാജയപരികരോ വിജയാവിജയാവഹഃ || 56 ||

അജയാര്ചിതപാദാബ്ജോ നിത്യാനന്ദവനസ്ഥിതഃ |
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസഃ ശൗണ്ഡീ സൗന്ദര്യമണ്ഡിതഃ || 57 ||

അനന്താനന്തസുഖദഃ സുമങ്ഗലസുമങ്ഗലഃ |
ജ്ഞാനാശ്രയഃ ക്രിയാധാര ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതഃ || 58 ||

സുഭഗാസംശ്രിതപദോ ലലിതാലലിതാശ്രയഃ |
കാമിനീപാലനഃ കാമകാമിനീകേലിലാലിതഃ || 59 ||

സരസ്വത്യാശ്രയോ ഗൗരീനന്ദനഃ ശ്രീനികേതനഃ |
ഗുരുഗുപ്തപദോ വാചാസിദ്ധോ വാഗീശ്വരീപതിഃ || 60 ||

നലിനീകാമുകോ വാമാരാമോ ജ്യേഷ്ഠാമനോരമഃ |
രൗദ്രീമുദ്രിതപാദാബ്ജോ ഹുമ്ബീജസ്തുങ്ഗശക്തികഃ || 61 ||

വിശ്വാദിജനനത്രാണഃ സ്വാഹാശക്തിഃ സകീലകഃ |
അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ മദഘൂര്ണിതലോചനഃ || 62 ||

ഉച്ഛിഷ്ടോച്ഛിഷ്ടഗണകോ ഗണേശോ ഗണനായകഃ |
സാര്വകാലികസംസിദ്ധിര്നിത്യസേവ്യോ ദിഗമ്ബരഃ || 63 ||

അനപായോ‌உനന്തദൃഷ്ടിരപ്രമേയോ‌உജരാമരഃ |
അനാവിലോ‌உപ്രതിഹതിരച്യുതോ‌உമൃതമക്ഷരഃ || 64 ||

അപ്രതര്ക്യോ‌உക്ഷയോ‌உജയ്യോ‌உനാധാരോ‌உനാമയോമലഃ |
അമേയസിദ്ധിരദ്വൈതമഘോരോ‌உഗ്നിസമാനനഃ || 65 ||

അനാകാരോ‌உബ്ധിഭൂമ്യഗ്നിബലഘ്നോ‌உവ്യക്തലക്ഷണഃ |
ആധാരപീഠമാധാര ആധാരാധേയവര്ജിതഃ || 66 ||

ആഖുകേതന ആശാപൂരക ആഖുമഹാരഥഃ |
ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥ ഇക്ഷുഭക്ഷണലാലസഃ || 67 ||

ഇക്ഷുചാപാതിരേകശ്രീരിക്ഷുചാപനിഷേവിതഃ |
ഇന്ദ്രഗോപസമാനശ്രീരിന്ദ്രനീലസമദ്യുതിഃ || 68 ||

ഇന്ദീവരദലശ്യാമ ഇന്ദുമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ |
ഇധ്മപ്രിയ ഇഡാഭാഗ ഇഡാവാനിന്ദിരാപ്രിയഃ || 69 ||

ഇക്ഷ്വാകുവിഘ്നവിധ്വംസീ ഇതികര്തവ്യതേപ്സിതഃ |
ഈശാനമൗലിരീശാന ഈശാനപ്രിയ ഈതിഹാ || 70 ||

ഈഷണാത്രയകല്പാന്ത ഈഹാമാത്രവിവര്ജിതഃ |
ഉപേന്ദ്ര ഉഡുഭൃന്മൗലിരുഡുനാഥകരപ്രിയഃ || 71 ||

ഉന്നതാനന ഉത്തുങ്ഗ ഉദാരസ്ത്രിദശാഗ്രണീഃ |
ഊര്ജസ്വാനൂഷ്മലമദ ഊഹാപോഹദുരാസദഃ || 72 ||

ഋഗ്യജുഃസാമനയന ഋദ്ധിസിദ്ധിസമര്പകഃ |
ഋജുചിത്തൈകസുലഭോ ഋണത്രയവിമോചനഃ || 73 ||

ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാം ലുപ്തശക്തിഃ സുരദ്വിഷാമ് |
ലുപ്തശ്രീര്വിമുഖാര്ചാനാം ലൂതാവിസ്ഫോടനാശനഃ || 74 ||

ഏകാരപീഠമധ്യസ്ഥ ഏകപാദകൃതാസനഃ |
ഏജിതാഖിലദൈത്യശ്രീരേധിതാഖിലസംശ്രയഃ || 75 ||

ഐശ്വര്യനിധിരൈശ്വര്യമൈഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ |
ഐരംമദസമോന്മേഷ ഐരാവതസമാനനഃ || 76 ||

ഓംകാരവാച്യ ഓംകാര ഓജസ്വാനോഷധീപതിഃ |
ഔദാര്യനിധിരൗദ്ധത്യധൈര്യ ഔന്നത്യനിഃസമഃ || 77 ||

അങ്കുശഃ സുരനാഗാനാമങ്കുശാകാരസംസ്ഥിതഃ |
അഃ സമസ്തവിസര്ഗാന്തപദേഷു പരികീര്തിതഃ || 78 ||

കമണ്ഡലുധരഃ കല്പഃ കപര്ദീ കലഭാനനഃ |
കര്മസാക്ഷീ കര്മകര്താ കര്മാകര്മഫലപ്രദഃ || 79 ||

കദമ്ബഗോലകാകാരഃ കൂഷ്മാണ്ഡഗണനായകഃ |
കാരുണ്യദേഹഃ കപിലഃ കഥകഃ കടിസൂത്രഭൃത് || 80 ||

ഖര്വഃ ഖഡ്ഗപ്രിയഃ ഖഡ്ഗഃ ഖാന്താന്തഃസ്ഥഃ ഖനിര്മലഃ |
ഖല്വാടശൃങ്ഗനിലയഃ ഖട്വാങ്ഗീ ഖദുരാസദഃ || 81 ||

ഗുണാഢ്യോ ഗഹനോ ഗദ്യോ ഗദ്യപദ്യസുധാര്ണവഃ |
ഗദ്യഗാനപ്രിയോ ഗര്ജോ ഗീതഗീര്വാണപൂര്വജഃ || 82 ||

ഗുഹ്യാചാരരതോ ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതഃ |
ഗുഹാശയോ ഗുഡാബ്ധിസ്ഥോ ഗുരുഗമ്യോ ഗുരുര്ഗുരുഃ || 83 ||

ഘണ്ടാഘര്ഘരികാമാലീ ഘടകുമ്ഭോ ഘടോദരഃ |
ങകാരവാച്യോ ങാകാരോ ങകാരാകാരശുണ്ഡഭൃത് || 84 ||

ചണ്ഡശ്ചണ്ഡേശ്വരശ്ചണ്ഡീ ചണ്ഡേശശ്ചണ്ഡവിക്രമഃ |
ചരാചരപിതാ ചിന്താമണിശ്ചര്വണലാലസഃ || 85 ||

ഛന്ദശ്ഛന്ദോദ്ഭവശ്ഛന്ദോ ദുര്ലക്ഷ്യശ്ഛന്ദവിഗ്രഹഃ |
ജഗദ്യോനിര്ജഗത്സാക്ഷീ ജഗദീശോ ജഗന്മയഃ || 86 ||

ജപ്യോ ജപപരോ ജാപ്യോ ജിഹ്വാസിംഹാസനപ്രഭുഃ |
സ്രവദ്ഗണ്ഡോല്ലസദ്ധാനഝങ്കാരിഭ്രമരാകുലഃ || 87 ||

ടങ്കാരസ്ഫാരസംരാവഷ്ടങ്കാരമണിനൂപുരഃ |
ഠദ്വയീപല്ലവാന്തസ്ഥസര്വമന്ത്രേഷു സിദ്ധിദഃ || 88 ||

ഡിണ്ഡിമുണ്ഡോ ഡാകിനീശോ ഡാമരോ ഡിണ്ഡിമപ്രിയഃ |
ഢക്കാനിനാദമുദിതോ ഢൗങ്കോ ഢുണ്ഢിവിനായകഃ || 89 ||

തത്ത്വാനാം പ്രകൃതിസ്തത്ത്വം തത്ത്വംപദനിരൂപിതഃ |
താരകാന്തരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാന്തകഃ || 90 ||

സ്ഥാണുഃ സ്ഥാണുപ്രിയഃ സ്ഥാതാ സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ജഗത് |
ദക്ഷയജ്ഞപ്രമഥനോ ദാതാ ദാനം ദമോ ദയാ || 91 ||

ദയാവാന്ദിവ്യവിഭവോ ദണ്ഡഭൃദ്ദണ്ഡനായകഃ |
ദന്തപ്രഭിന്നാഭ്രമാലോ ദൈത്യവാരണദാരണഃ || 92 ||

ദംഷ്ട്രാലഗ്നദ്വീപഘടോ ദേവാര്ഥനൃഗജാകൃതിഃ |
ധനം ധനപതേര്ബന്ധുര്ധനദോ ധരണീധരഃ || 93 ||

ധ്യാനൈകപ്രകടോ ധ്യേയോ ധ്യാനം ധ്യാനപരായണഃ |
ധ്വനിപ്രകൃതിചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിമേഖലഃ || 94 ||

നന്ദ്യോ നന്ദിപ്രിയോ നാദോ നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ |
നിഷ്കലോ നിര്മലോ നിത്യോ നിത്യാനിത്യോ നിരാമയഃ || 95 ||

പരം വ്യോമ പരം ധാമ പരമാത്മാ പരം പദമ് || 96 ||

പരാത്പരഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചനഃ |
പൂര്ണാനന്ദഃ പരാനന്ദഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ || 97 ||

പദ്മപ്രസന്നവദനഃ പ്രണതാജ്ഞാനനാശനഃ |
പ്രമാണപ്രത്യയാതീതഃ പ്രണതാര്തിനിവാരണഃ || 98 ||

ഫണിഹസ്തഃ ഫണിപതിഃ ഫൂത്കാരഃ ഫണിതപ്രിയഃ |
ബാണാര്ചിതാങ്ഘ്രിയുഗലോ ബാലകേലികുതൂഹലീ |
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാര്ചിതപദോ ബ്രഹ്മചാരീ ബൃഹസ്പതിഃ || 99 ||

ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ |
ബൃഹന്നാദാഗ്ര്യചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിമേഖലഃ || 100 ||

ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകോ ഭര്ഗോ ഭദ്രോ ഭയാപഹഃ |
ഭഗവാന് ഭക്തിസുലഭോ ഭൂതിദോ ഭൂതിഭൂഷണഃ || 101 ||

ഭവ്യോ ഭൂതാലയോ ഭോഗദാതാ ഭ്രൂമധ്യഗോചരഃ |
മന്ത്രോ മന്ത്രപതിര്മന്ത്രീ മദമത്തോ മനോ മയഃ || 102 ||

മേഖലാഹീശ്വരോ മന്ദഗതിര്മന്ദനിഭേക്ഷണഃ |
മഹാബലോ മഹാവീര്യോ മഹാപ്രാണോ മഹാമനാഃ || 103 ||

യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞഗോപ്താ യജ്ഞഫലപ്രദഃ |
യശസ്കരോ യോഗഗമ്യോ യാജ്ഞികോ യാജകപ്രിയഃ || 104 ||

രസോ രസപ്രിയോ രസ്യോ രഞ്ജകോ രാവണാര്ചിതഃ |
രാജ്യരക്ഷാകരോ രത്നഗര്ഭോ രാജ്യസുഖപ്രദഃ || 105 ||

ലക്ഷോ ലക്ഷപതിര്ലക്ഷ്യോ ലയസ്ഥോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ |
ലാസപ്രിയോ ലാസ്യപരോ ലാഭകൃല്ലോകവിശ്രുതഃ || 106 ||

വരേണ്യോ വഹ്നിവദനോ വന്ദ്യോ വേദാന്തഗോചരഃ |
വികര്താ വിശ്വതശ്ചക്ഷുര്വിധാതാ വിശ്വതോമുഖഃ || 107 ||

വാമദേവോ വിശ്വനേതാ വജ്രിവജ്രനിവാരണഃ |
വിവസ്വദ്ബന്ധനോ വിശ്വാധാരോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ || 108 ||

ശബ്ദബ്രഹ്മ ശമപ്രാപ്യഃ ശമ്ഭുശക്തിഗണേശ്വരഃ |
ശാസ്താ ശിഖാഗ്രനിലയഃ ശരണ്യഃ ശമ്ബരേശ്വരഃ || 109 ||

ഷഡൃതുകുസുമസ്രഗ്വീ ഷഡാധാരഃ ഷഡക്ഷരഃ |
സംസാരവൈദ്യഃ സര്വജ്ഞഃ സര്വഭേഷജഭേഷജമ് || 110 ||

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡഃ സുരകുഞ്ജരഭേദകഃ |
സിന്ദൂരിതമഹാകുമ്ഭഃ സദസദ്ഭക്തിദായകഃ || 111 ||

സാക്ഷീ സമുദ്രമഥനഃ സ്വയംവേദ്യഃ സ്വദക്ഷിണഃ |
സ്വതന്ത്രഃ സത്യസംകല്പഃ സാമഗാനരതഃ സുഖീ || 112 ||

ഹംസോ ഹസ്തിപിശാചീശോ ഹവനം ഹവ്യകവ്യഭുക് |
ഹവ്യം ഹുതപ്രിയോ ഹൃഷ്ടോ ഹൃല്ലേഖാമന്ത്രമധ്യഗഃ || 113 ||

ക്ഷേത്രാധിപഃ ക്ഷമാഭര്താ ക്ഷമാക്ഷമപരായണഃ |
ക്ഷിപ്രക്ഷേമകരഃ ക്ഷേമാനന്ദഃ ക്ഷോണീസുരദ്രുമഃ || 114 ||

ധര്മപ്രദോ‌உര്ഥദഃ കാമദാതാ സൗഭാഗ്യവര്ധനഃ |
വിദ്യാപ്രദോ വിഭവദോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ || 115 ||

ആഭിരൂപ്യകരോ വീരശ്രീപ്രദോ വിജയപ്രദഃ |
സര്വവശ്യകരോ ഗര്ഭദോഷഹാ പുത്രപൗത്രദഃ || 116 ||

മേധാദഃ കീര്തിദഃ ശോകഹാരീ ദൗര്ഭാഗ്യനാശനഃ |
പ്രതിവാദിമുഖസ്തമ്ഭോ രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനഃ || 117 ||

പരാഭിചാരശമനോ ദുഃഖഹാ ബന്ധമോക്ഷദഃ |
ലവസ്ത്രുടിഃ കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷസ്തത്പരക്ഷണഃ || 118 ||

ഘടീ മുഹൂര്തഃ പ്രഹരോ ദിവാ നക്തമഹര്നിശമ് |
പക്ഷോ മാസര്ത്വയനാബ്ദയുഗം കല്പോ മഹാലയഃ || 119 ||

രാശിസ്താരാ തിഥിര്യോഗോ വാരഃ കരണമംശകമ് |
ലഗ്നം ഹോരാ കാലചക്രം മേരുഃ സപ്തര്ഷയോ ധ്രുവഃ || 120 ||

രാഹുര്മന്ദഃ കവിര്ജീവോ ബുധോ ഭൗമഃ ശശീ രവിഃ |
കാലഃ സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിര്വിശ്വം സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ജഗത് || 121 ||

ഭൂരാപോ‌உഗ്നിര്മരുദ്വ്യോമാഹംകൃതിഃ പ്രകൃതിഃ പുമാന് |
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ ശിവോ രുദ്ര ഈശഃ ശക്തിഃ സദാശിവഃ || 122 ||

ത്രിദശാഃ പിതരഃ സിദ്ധാ യക്ഷാ രക്ഷാംസി കിന്നരാഃ |
സിദ്ധവിദ്യാധരാ ഭൂതാ മനുഷ്യാഃ പശവഃ ഖഗാഃ || 123 ||

സമുദ്രാഃ സരിതഃ ശൈലാ ഭൂതം ഭവ്യം ഭവോദ്ഭവഃ |
സാംഖ്യം പാതഞ്ജലം യോഗം പുരാണാനി ശ്രുതിഃ സ്മൃതിഃ || 124 ||

വേദാങ്ഗാനി സദാചാരോ മീമാംസാ ന്യായവിസ്തരഃ |
ആയുര്വേദോ ധനുര്വേദോ ഗാന്ധര്വം കാവ്യനാടകമ് || 125 ||

വൈഖാനസം ഭാഗവതം മാനുഷം പാഞ്ചരാത്രകമ് |
ശൈവം പാശുപതം കാലാമുഖംഭൈരവശാസനമ് || 126 ||

ശാക്തം വൈനായകം സൗരം ജൈനമാര്ഹതസംഹിതാ |
സദസദ്വ്യക്തമവ്യക്തം സചേതനമചേതനമ് || 127 ||

ബന്ധോ മോക്ഷഃ സുഖം ഭോഗോ യോഗഃ സത്യമണുര്മഹാന് |
സ്വസ്തി ഹുംഫട് സ്വധാ സ്വാഹാ ശ്രൗഷട് വൗഷട് വഷണ് നമഃ 128 ||

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനന്ദോ ബോധഃ സംവിത്സമോ‌உസമഃ |
ഏക ഏകാക്ഷരാധാര ഏകാക്ഷരപരായണഃ || 129 ||

ഏകാഗ്രധീരേകവീര ഏകോ‌உനേകസ്വരൂപധൃക് |
ദ്വിരൂപോ ദ്വിഭുജോ ദ്വ്യക്ഷോ ദ്വിരദോ ദ്വീപരക്ഷകഃ || 130 ||

ദ്വൈമാതുരോ ദ്വിവദനോ ദ്വന്ദ്വഹീനോ ദ്വയാതിഗഃ |
ത്രിധാമാ ത്രികരസ്ത്രേതാ ത്രിവര്ഗഫലദായകഃ || 131 ||

ത്രിഗുണാത്മാ ത്രിലോകാദിസ്ത്രിശക്തീശസ്ത്രിലോചനഃ |
ചതുര്വിധവചോവൃത്തിപരിവൃത്തിപ്രവര്തകഃ || 132 ||

ചതുര്ബാഹുശ്ചതുര്ദന്തശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭുജഃ |
ചതുര്വിധോപായമയശ്ചതുര്വര്ണാശ്രമാശ്രയഃ 133 ||

ചതുര്ഥീപൂജനപ്രീതശ്ചതുര്ഥീതിഥിസമ്ഭവഃ ||
പഞ്ചാക്ഷരാത്മാ പഞ്ചാത്മാ പഞ്ചാസ്യഃ പഞ്ചകൃത്തമഃ || 134 ||

പഞ്ചാധാരഃ പഞ്ചവര്ണഃ പഞ്ചാക്ഷരപരായണഃ |
പഞ്ചതാലഃ പഞ്ചകരഃ പഞ്ചപ്രണവമാതൃകഃ || 135 ||

പഞ്ചബ്രഹ്മമയസ്ഫൂര്തിഃ പഞ്ചാവരണവാരിതഃ |
പഞ്ചഭക്ഷപ്രിയഃ പഞ്ചബാണഃ പഞ്ചശിഖാത്മകഃ || 136 ||

ഷട്കോണപീഠഃ ഷട്ചക്രധാമാ ഷഡ്ഗ്രന്ഥിഭേദകഃ |
ഷഡങ്ഗധ്വാന്തവിധ്വംസീ ഷഡങ്ഗുലമഹാഹ്രദഃ || 137 ||

ഷണ്മുഖഃ ഷണ്മുഖഭ്രാതാ ഷട്ശക്തിപരിവാരിതഃ |
ഷഡ്വൈരിവര്ഗവിധ്വംസീ ഷഡൂര്മിഭയഭഞ്ജനഃ || 138 ||

ഷട്തര്കദൂരഃ ഷട്കര്മാ ഷഡ്ഗുണഃ ഷഡ്രസാശ്രയഃ |
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തദ്വീപോരുമണ്ഡലഃ || 139 ||

സപ്തസ്വര്ലോകമുകുടഃ സപ്തസപ്തിവരപ്രദഃ |
സപ്താങ്ഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തര്ഷിഗണവന്ദിതഃ || 140 ||

സപ്തച്ഛന്ദോനിധിഃ സപ്തഹോത്രഃ സപ്തസ്വരാശ്രയഃ |
സപ്താബ്ധികേലികാസാരഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ || 141 ||

സപ്തച്ഛന്ദോ മോദമദഃ സപ്തച്ഛന്ദോ മഖപ്രഭുഃ |
അഷ്ടമൂര്തിര്ധ്യേയമൂര്തിരഷ്ടപ്രകൃതികാരണമ് || 142 ||

അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൃദഷ്ടപത്രാമ്ബുജാസനഃ |
അഷ്ടശക്തിസമാനശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രവര്ധനഃ || 143 ||

അഷ്ടപീഠോപപീഠശ്രീരഷ്ടമാതൃസമാവൃതഃ |
അഷ്ടഭൈരവസേവ്യോ‌உഷ്ടവസുവന്ദ്യോ‌உഷ്ടമൂര്തിഭൃത് || 144 ||

അഷ്ടചക്രസ്ഫുരന്മൂര്തിരഷ്ടദ്രവ്യഹവിഃപ്രിയഃ |
അഷ്ടശ്രീരഷ്ടസാമശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായകഃ |
നവനാഗാസനാധ്യാസീ നവനിധ്യനുശാസിതഃ || 145 ||

നവദ്വാരപുരാവൃത്തോ നവദ്വാരനികേതനഃ |
നവനാഥമഹാനാഥോ നവനാഗവിഭൂഷിതഃ || 146 ||

നവനാരായണസ്തുല്യോ നവദുര്ഗാനിഷേവിതഃ |
നവരത്നവിചിത്രാങ്ഗോ നവശക്തിശിരോദ്ധൃതഃ || 147 ||

ദശാത്മകോ ദശഭുജോ ദശദിക്പതിവന്ദിതഃ |
ദശാധ്യായോ ദശപ്രാണോ ദശേന്ദ്രിയനിയാമകഃ || 148 ||

ദശാക്ഷരമഹാമന്ത്രോ ദശാശാവ്യാപിവിഗ്രഹഃ |
ഏകാദശമഹാരുദ്രൈഃസ്തുതശ്ചൈകാദശാക്ഷരഃ || 149 ||

ദ്വാദശദ്വിദശാഷ്ടാദിദോര്ദണ്ഡാസ്ത്രനികേതനഃ |
ത്രയോദശഭിദാഭിന്നോ വിശ്വേദേവാധിദൈവതമ് || 150 ||

ചതുര്ദശേന്ദ്രവരദശ്ചതുര്ദശമനുപ്രഭുഃ |
ചതുര്ദശാദ്യവിദ്യാഢ്യശ്ചതുര്ദശജഗത്പതിഃ || 151 ||

സാമപഞ്ചദശഃ പഞ്ചദശീശീതാംശുനിര്മലഃ |
തിഥിപഞ്ചദശാകാരസ്തിഥ്യാ പഞ്ചദശാര്ചിതഃ || 152 ||

ഷോഡശാധാരനിലയഃ ഷോഡശസ്വരമാതൃകഃ |
ഷോഡശാന്തപദാവാസഃ ഷോഡശേന്ദുകലാത്മകഃ || 153 ||

കലാസപ്തദശീ സപ്തദശസപ്തദശാക്ഷരഃ |
അഷ്ടാദശദ്വീപപതിരഷ്ടാദശപുരാണകൃത് || 154 ||

അഷ്ടാദശൗഷധീസൃഷ്ടിരഷ്ടാദശവിധിഃ സ്മൃതഃ |
അഷ്ടാദശലിപിവ്യഷ്ടിസമഷ്ടിജ്ഞാനകോവിദഃ || 155 ||

അഷ്ടാദശാന്നസമ്പത്തിരഷ്ടാദശവിജാതികൃത് |
ഏകവിംശഃ പുമാനേകവിംശത്യങ്ഗുലിപല്ലവഃ || 156 ||

ചതുര്വിംശതിതത്ത്വാത്മാ പഞ്ചവിംശാഖ്യപൂരുഷഃ |
സപ്തവിംശതിതാരേശഃ സപ്തവിംശതിയോഗകൃത് || 157 ||

ദ്വാത്രിംശദ്ഭൈരവാധീശശ്ചതുസ്ത്രിംശന്മഹാഹ്രദഃ |
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസംഭൂതിരഷ്ടത്രിംശത്കലാത്മകഃ || 158 ||

പഞ്ചാശദ്വിഷ്ണുശക്തീശഃ പഞ്ചാശന്മാതൃകാലയഃ |
ദ്വിപഞ്ചാശദ്വപുഃശ്രേണീത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംശ്രയഃ |
പഞ്ചാശദക്ഷരശ്രേണീപഞ്ചാശദ്രുദ്രവിഗ്രഹഃ || 159 ||

ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധിയോഗിനീവൃന്ദവന്ദിതഃ |
നമദേകോനപഞ്ചാശന്മരുദ്വര്ഗനിരര്ഗലഃ || 160 ||

ചതുഃഷഷ്ട്യര്ഥനിര്ണേതാ ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധിഃ |
അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്ഥക്ഷേത്രഭൈരവവന്ദിതഃ || 161 ||

ചതുര്നവതിമന്ത്രാത്മാ ഷണ്ണവത്യധികപ്രഭുഃ |
ശതാനന്ദഃ ശതധൃതിഃ ശതപത്രായതേക്ഷണഃ || 162 ||

ശതാനീകഃ ശതമഖഃ ശതധാരാവരായുധഃ |
സഹസ്രപത്രനിലയഃ സഹസ്രഫണിഭൂഷണഃ || 163 ||

സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് |
സഹസ്രനാമസംസ്തുത്യഃ സഹസ്രാക്ഷബലാപഹഃ || 164 ||

ദശസാഹസ്രഫണിഭൃത്ഫണിരാജകൃതാസനഃ |
അഷ്ടാശീതിസഹസ്രാദ്യമഹര്ഷിസ്തോത്രപാഠിതഃ || 165 ||

ലക്ഷാധാരഃ പ്രിയാധാരോ ലക്ഷാധാരമനോമയഃ |
ചതുര്ലക്ഷജപപ്രീതശ്ചതുര്ലക്ഷപ്രകാശകഃ || 166 ||

ചതുരശീതിലക്ഷാണാം ജീവാനാം ദേഹസംസ്ഥിതഃ |
കോടിസൂര്യപ്രതീകാശഃ കോടിചന്ദ്രാംശുനിര്മലഃ || 167 ||

ശിവോദ്ഭവാദ്യഷ്ടകോടിവൈനായകധുരന്ധരഃ |
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രമന്ത്രിതാവയവദ്യുതിഃ || 168 ||

ത്രയസ്ത്രിംശത്കോടിസുരശ്രേണീപ്രണതപാദുകഃ |
അനന്തദേവതാസേവ്യോ ഹ്യനന്തശുഭദായകഃ || 169 ||

അനന്തനാമാനന്തശ്രീരനന്തോ‌உനന്തസൗഖ്യദഃ |
അനന്തശക്തിസഹിതോ ഹ്യനന്തമുനിസംസ്തുതഃ || 170 ||

ഇതി വൈനായകം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമീരിതമ് |
ഇദം ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്തേ യഃ പഠതി പ്രത്യഹം നരഃ || 171 ||

കരസ്ഥം തസ്യ സകലമൈഹികാമുഷ്മികം സുഖമ് |
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ധൈര്യം ശൗര്യം ബലം യശഃ || 172 ||

മേധാ പ്രജ്ഞാ ധൃതിഃ കാന്തിഃ സൗഭാഗ്യമഭിരൂപതാ |
സത്യം ദയാ ക്ഷമാ ശാന്തിര്ദാക്ഷിണ്യം ധര്മശീലതാ || 173 ||

ജഗത്സംവനനം വിശ്വസംവാദോ വേദപാടവമ് |
സഭാപാണ്ഡിത്യമൗദാര്യം ഗാമ്ഭീര്യം ബ്രഹ്മവര്ചസമ് || 174 ||

ഓജസ്തേജഃ കുലം ശീലം പ്രതാപോ വീര്യമാര്യതാ |
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം സ്ഥൈര്യം വിശ്വാസതാ തഥാ || 175 ||

ധനധാന്യാദിവൃദ്ധിശ്ച സകൃദസ്യ ജപാദ്ഭവേത് |
വശ്യം ചതുര്വിധം വിശ്വം ജപാദസ്യ പ്രജായതേ || 176 ||

രാജ്ഞോ രാജകലത്രസ്യ രാജപുത്രസ്യ മന്ത്രിണഃ |
ജപ്യതേ യസ്യ വശ്യാര്ഥേ സ ദാസസ്തസ്യ ജായതേ || 177 ||

ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാമനായാസേന സാധനമ് |
ശാകിനീഡാകിനീരക്ഷോയക്ഷഗ്രഹഭയാപഹമ് || 178 ||

സാമ്രാജ്യസുഖദം സര്വസപത്നമദമര്ദനമ് |
സമസ്തകലഹധ്വംസി ദഗ്ധബീജപ്രരോഹണമ് || 179 ||

ദുഃസ്വപ്നശമനം ക്രുദ്ധസ്വാമിചിത്തപ്രസാദനമ് |
ഷഡ്വര്ഗാഷ്ടമഹാസിദ്ധിത്രികാലജ്ഞാനകാരണമ് || 180 ||

പരകൃത്യപ്രശമനം പരചക്രപ്രമര്ദനമ് |
സംഗ്രാമമാര്ഗേ സവേഷാമിദമേകം ജയാവഹമ് || 181 ||

സര്വവന്ധ്യത്വദോഷഘ്നം ഗര്ഭരക്ഷൈകകാരണമ് |
പഠ്യതേ പ്രത്യഹം യത്ര സ്തോത്രം ഗണപതേരിദമ് || 182 ||

ദേശേ തത്ര ന ദുര്ഭിക്ഷമീതയോ ദുരിതാനി ച |
ന തദ്ഗേഹം ജഹാതി ശ്രീര്യത്രായം ജപ്യതേ സ്തവഃ || 183 ||

ക്ഷയകുഷ്ഠപ്രമേഹാര്ശഭഗന്ദരവിഷൂചികാഃ |
ഗുല്മം പ്ലീഹാനമശമാനമതിസാരം മഹോദരമ് || 184 ||

കാസം ശ്വാസമുദാവര്തം ശൂലം ശോഫാമയോദരമ് |
ശിരോരോഗം വമിം ഹിക്കാം ഗണ്ഡമാലാമരോചകമ് || 185 ||

വാതപിത്തകഫദ്വന്ദ്വത്രിദോഷജനിതജ്വരമ് |
ആഗന്തുവിഷമം ശീതമുഷ്ണം ചൈകാഹികാദികമ് || 186 ||

ഇത്യാദ്യുക്തമനുക്തം വാ രോഗദോഷാദിസമ്ഭവമ് |
സര്വം പ്രശമയത്യാശു സ്തോത്രസ്യാസ്യ സകൃജ്ജപഃ || 187 ||

പ്രാപ്യതേ‌உസ്യ ജപാത്സിദ്ധിഃ സ്ത്രീശൂദ്രൈഃ പതിതൈരപി |
സഹസ്രനാമമന്ത്രോ‌உയം ജപിതവ്യഃ ശുഭാപ്തയേ || 188 ||

മഹാഗണപതേഃ സ്തോത്രം സകാമഃ പ്രജപന്നിദമ് |
ഇച്ഛയാ സകലാന് ഭോഗാനുപഭുജ്യേഹ പാര്ഥിവാന് || 189 ||

മനോരഥഫലൈര്ദിവ്യൈര്വ്യോമയാനൈര്മനോരമൈഃ |
ചന്ദ്രേന്ദ്രഭാസ്കരോപേന്ദ്രബ്രഹ്മശര്വാദിസദ്മസു || 190 ||

കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമദഃ കാമദേശ്വരഃ |
ഭുക്ത്വാ യഥേപ്സിതാന്ഭോഗാനഭീഷ്ടൈഃ സഹ ബന്ധുഭിഃ || 191 ||

ഗണേശാനുചരോ ഭൂത്വാ ഗണോ ഗണപതിപ്രിയഃ |
നന്ദീശ്വരാദിസാനന്ദൈര്നന്ദിതഃ സകലൈര്ഗണൈഃ || 192 ||

ശിവാഭ്യാം കൃപയാ പുത്രനിര്വിശേഷം ച ലാലിതഃ |
ശിവഭക്തഃ പൂര്ണകാമോ ഗണേശ്വരവരാത്പുനഃ || 193 ||

ജാതിസ്മരോ ധര്മപരഃ സാര്വഭൗമോ‌உഭിജായതേ |
നിഷ്കാമസ്തു ജപന്നിത്യം ഭക്ത്യാ വിഘ്നേശതത്പരഃ || 194 ||

യോഗസിദ്ധിം പരാം പ്രാപ്യ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസംയുതഃ |
നിരന്തരേ നിരാബാധേ പരമാനന്ദസംജ്ഞിതേ || 195 ||

വിശ്വോത്തീര്ണേ പരേ പൂര്ണേ പുനരാവൃത്തിവര്ജിതേ |
ലീനോ വൈനായകേ ധാമ്നി രമതേ നിത്യനിര്വൃതേ || 196 ||

യോ നാമഭിര്ഹുതൈര്ദത്തൈഃ പൂജയേദര്ചയേ‌ഏന്നരഃ |
രാജാനോ വശ്യതാം യാന്തി രിപവോ യാന്തി ദാസതാമ് || 197 ||

തസ്യ സിധ്യന്തി മന്ത്രാണാം ദുര്ലഭാശ്ചേഷ്ടസിദ്ധയഃ |
മൂലമന്ത്രാദപി സ്തോത്രമിദം പ്രിയതമം മമ || 198 ||

നഭസ്യേ മാസി ശുക്ലായാം ചതുര്ഥ്യാം മമ ജന്മനി |
ദൂര്വാഭിര്നാമഭിഃ പൂജാം തര്പണം വിധിവച്ചരേത് || 199 ||

അഷ്ടദ്രവ്യൈര്വിശേഷേണ കുര്യാദ്ഭക്തിസുസംയുതഃ |
തസ്യേപ്സിതം ധനം ധാന്യമൈശ്വര്യം വിജയോ യശഃ || 200 ||

ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹഃ പുത്രപൗത്രാദികം സുഖമ് |
ഇദം പ്രജപിതം സ്തോത്രം പഠിതം ശ്രാവിതം ശ്രുതമ് || 201 ||

വ്യാകൃതം ചര്ചിതം ധ്യാതം വിമൃഷ്ടമഭിവന്ദിതമ് |
ഇഹാമുത്ര ച വിശ്വേഷാം വിശ്വൈശ്വര്യപ്രദായകമ് || 202 ||

സ്വച്ഛന്ദചാരിണാപ്യേഷ യേന സന്ധാര്യതേ സ്തവഃ |
സ രക്ഷ്യതേ ശിവോദ്ഭൂതൈര്ഗണൈരധ്യഷ്ടകോടിഭിഃ || 203 ||

ലിഖിതം പുസ്തകസ്തോത്രം മന്ത്രഭൂതം പ്രപൂജയേത് |
തത്ര സര്വോത്തമാ ലക്ഷ്മീഃ സന്നിധത്തേ നിരന്തരമ് || 204 ||

ദാനൈരശേഷൈരഖിലൈര്വ്രതൈശ്ച തീര്ഥൈരശേഷൈരഖിലൈര്മഖൈശ്ച |
ന തത്ഫലം വിന്ദതി യദ്ഗണേശസഹസ്രനാമസ്മരണേന സദ്യഃ || 205 ||

ഏതന്നാമ്നാം സഹസ്രം പഠതി ദിനമണൗ പ്രത്യഹംപ്രോജ്ജിഹാനേ
സായം മധ്യന്ദിനേ വാ ത്രിഷവണമഥവാ സന്തതം വാ ജനോ യഃ |
സ സ്യാദൈശ്വര്യധുര്യഃ പ്രഭവതി വചസാം കീര്തിമുച്ചൈസ്തനോതി
ദാരിദ്ര്യം ഹന്തി വിശ്വം വശയതി സുചിരം വര്ധതേ പുത്രപൗത്രൈഃ || 206 ||

അകിഞ്ചനോപ്യേകചിത്തോ നിയതോ നിയതാസനഃ |
പ്രജപംശ്ചതുരോ മാസാന് ഗണേശാര്ചനതത്പരഃ || 207 ||

ദരിദ്രതാം സമുന്മൂല്യ സപ്തജന്മാനുഗാമപി |
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീമിത്യാജ്ഞാ പാരമേശ്വരീ || 208 ||

ആയുഷ്യം വീതരോഗം കുലമതിവിമലം സമ്പദശ്ചാര്തിനാശഃ
കീര്തിര്നിത്യാവദാതാ ഭവതി ഖലു നവാ കാന്തിരവ്യാജഭവ്യാ |
പുത്രാഃ സന്തഃ കലത്രം ഗുണവദഭിമതം യദ്യദന്യച്ച തത്ത –
ന്നിത്യം യഃ സ്തോത്രമേതത് പഠതി ഗണപതേസ്തസ്യ ഹസ്തേ സമസ്തമ് || 209 ||

ഗണഞ്ജയോ ഗണപതിര്ഹേരമ്ബോ ധരണീധരഃ |
മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ || 210 ||

അമോഘസിദ്ധിരമൃതമന്ത്രശ്ചിന്താമണിര്നിധിഃ |
സുമങ്ഗലോ ബീജമാശാപൂരകോ വരദഃ കലഃ || 211 ||

കാശ്യപോ നന്ദനോ വാചാസിദ്ധോ ഢുണ്ഢിര്വിനായകഃ |
മോദകൈരേഭിരത്രൈകവിംശത്യാ നാമഭിഃ പുമാന് || 212 ||

ഉപായനം ദദേദ്ഭക്ത്യാ മത്പ്രസാദം ചികീര്ഷതി |
വത്സരം വിഘ്നരാജോ‌உസ്യ തഥ്യമിഷ്ടാര്ഥസിദ്ധയേ || 213 ||

യഃ സ്തൗതി മദ്ഗതമനാ മമാരാധനതത്പരഃ |
സ്തുതോ നാമ്നാ സഹസ്രേണ തേനാഹം നാത്ര സംശയഃ || 214 ||

നമോ നമഃ സുരവരപൂജിതാങ്ഘ്രയേ
നമോ നമോ നിരുപമമങ്ഗലാത്മനേ |
നമോ നമോ വിപുലദയൈകസിദ്ധയേ
നമോ നമഃ കരികലഭാനനായ തേ || 215 ||

കിങ്കിണീഗണരചിതചരണഃ
പ്രകടിതഗുരുമിതചാരുകരണഃ |
മദജലലഹരീകലിതകപോലഃ
ശമയതു ദുരിതം ഗണപതിനാമ്നാ || 216 ||

|| ഇതി ശ്രീഗണേശപുരാണേ ഉപാസനാഖണ്ഡേ ഈശ്വരഗണേശസംവാദേ
ഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമ ഷട്ചത്വാരിംശോധ്യായഃ ||


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല