Latest

21 (49-54) - ലളിതാ സഹസ്രനാമം

49.സർവ്വാരുണാ

സർവ്വാരുണായൈ നമഃ

ഭഗവതിയുടെ ശരീരം, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, പുഷ്പം, തിളക്കം, അലങ്കാരം, പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ചുകപ്പാണ്‌. അമ്മയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പ്രഭാതത്തിന്റെ ഇളം ചുവപ്പ് നിറമുള്ളവൾ. സര്‍വ്വം അരുണമായവള്‍. സൂര്യന്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങളെ അരുണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു രാത്രിക്ക് ശേഷം, അരുണാ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നതുപോലെ, ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഭക്തരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകത്തെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റും. ഉദയാസ്തമയത്തിനു സാധാരണയായി ഒരേ നിറങ്ങളാണുള്ളത്, അങ്ങനെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും സമാനം ആണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ അവസാനത്തിലും ഒരു തുടക്കമുണ്ട്. സര്‍വ്വരേയും അരുണരാക്കുന്നവള്‍. എല്ലാവരേയും നിശ്ശബ്ദയാക്കുന്നവള്‍. മോക്ഷം കൊടുത്ത്‌ നിശ്ശബ്ദരാക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ളവളാണ്‌ ഭഗവതി. കല്‍പ്പാന്തപ്രളയത്തില്‍ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച്‌ നിശ്ശബ്ദയാക്കുന്നവള്‍. സര്‍വ്വന്‍ എന്നതിന്‌ ശിവന്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌. ശിവനെ ചുകപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍. ചുകപ്പ്‌ രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്‌. 

50. അനവദ്യാങ്ഗീ

അനവദ്യാങ്ഗ്യൈ നമഃ

അംഗി എന്നത് കൈകാലുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനാൽ അനവദ്യാംഗി അനവദ്യങ്ങളായ അങ്ഗങ്ങളുള്ളവള്‍. ഈ ശാരീരിക രൂപത്തിൽ അമ്മ തികഞ്ഞവളാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അമ്മയുടെ വിധത്തിലുള്ള രൂപമാണ്. ഓരോ അങ്ഗത്തേപ്പറ്റിയും എടുത്തു പറയാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉണ്ട്‌ എന്നർത്ഥം. രൂപം അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പൂർണ്ണരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആരാധിക്കേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും ധ്യാനിക്കേണ്ടതും ഭക്തനാണ്.

51. സര്‍വ്വാഭരണഭൂഷിതാ

ശ്രീദേവി തലയിൽ ധരിക്കുന്ന ചൂഡാമണി മുതൽ കാൽവിരലിലെ മോതിരം വരെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും അലങ്കരിയ്‌ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവള്‍. ‍ സര്‍വ്വാഭരണങ്ങളാലും ഭൂഷിതാ. സമുദ്രത്തിന്‌ തിരമാല ആഭരണമായിരിയ്‌ക്കുന്നതു പോലെ സര്‍വ്വവ്യാപിയും പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനുമായിരിയ്‌ക്കുന്ന ശിവന്‌ ആഭരണമാണ്‌ ഈ പ്രപഞ്ചം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്പ്പത്തിയും നാശവും മായയായ ഭഗവതിയിലാണല്ലോ ഇരിയ്‌ക്കുന്നത്‌. സര്‍വ്വാഭമായിരിയക്കുന്ന രണത്താല്‍ ഭൂഷിതാ. 

52. ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ

ശിവനും കാമവും ഈശ്വരനും അറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശിവ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ശുഭം, ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം, കാമ. കാമ എന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശിവനാകുന്ന കാമേശ്വരന്റെ അങ്കത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവള്‍, മടിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവള്‍. ശിവാങ്കത്തിലും കാമേശ്വരാങ്കത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവള്‍. നിര്‍ഗ്ഗുണാവസ്ഥയിലുള്ള ശിവങ്കലും, സൃഷ്ടിയ്‌ക്ക്‌ ആഗ്രഹമുള്ള ഈശ്വരങ്കലും ഉള്ളവള്‍. ജ്ഞാനസ്വരൂപനായ ശിവന്റെ അടയാളമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവള്‍. ശക്തന്റെ തെളിവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്‌ ശക്തിതന്നെ ആണ്‌. എവിടെയെല്ലാം ശിവനുന്നു തോന്നുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്‌ ഭഗവതിതന്നെ ആണ്‌.


53. ശിവാ

ശിവായൈ നമഃ

ശിവനെപ്പോലെ, ദേവിയും, ദേവിയെപ്പോലെ, ശിവനും. ധാരണകൾ ഒന്നുതന്നെയായതിനാൽ ദേവിയെ ശിവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലിംഗപുരാണം വിശദീകരിക്കുന്നത് ശിവനും ശിവരൂപത്തിലുള്ള ശ്രീമാതാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാണ്. ശിവനും ഭഗവതിയും രണ്ടാണെന്നു പറയാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്‌. ഭഗവതി ശിവയാണ്‌. ശിവാ എന്നതിന്‌ സുഖസ്വരൂപാ എന്നും അര്‍ത്ഥമാകാം. ജിയ്‌ക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ഭഗവതി സുഖസ്വരൂപയാണ്‌.

54. സ്വാധീനവല്ലഭാ

സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ

സ്വാദീന വല്ലഭ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ ഭർത്താവ് അവളെ അനുസരിക്കുന്നുവോ അവൾ എന്നാണ്. സ്വാധീനനായിരിയ്‌ക്കുന്ന വല്ലഭനോടുകൂടിയവള്‍. സൌന്ദര്യ  ലഹരിയിലെ ശ്ലോകം 1ൽ പറയുന്നത്, ശിവൻ ശക്തിയുമായി ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ്. തന്നെത്തന്നെ നിയന്ത്രിയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക്‌, ആത്മസംയമനം ശീലിയ്‌ക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ഭഗവതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ്‌. സ്വാധീനന്മാര്‍ക്ക്‌ വല്ലഭാ. 
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല