Latest

36 (88-91) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 36) (88-91) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

മൂലമന്ത്രാത്മികാമൂലകൂടത്രയകളേബരാ 

കുളാമൃതൈകരസികാകുളസംകേതപാലിനീ 

88. മൂലമന്ത്രാത്മികാ

മൂലമന്ത്രം ആത്മാവായിട്ടുള്ളവള്‍. ഒരു ദേവതയെ ഉപാസിയ്‌ക്കുന്ന പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന മന്ത്രത്തിന്‌ മൂലമന്ത്രം എന്നു പറയും. ആ മൂലമന്ത്രവും വാഴുന്ന ദേവതകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നതാണ് തത്വശാസ്ത്രം. ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ കാരണം ശ്രീദേവിയാണ്. അമ്മ തന്നെ മന്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. എല്ലാത്തിനും കാരണമായിരിയ്‌ക്കുന്ന പ്രണവം സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളവള്‍ എന്നതുകൊണ്ട്‌ മൂലമന്ത്രാത്മികാ.

89. മൂലകൂടത്രയകളേബരാ

മൂലമന്ത്രത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജനത്തോടും സമാനമായ സൂക്ഷ്മമായ രൂപത്തിലുള്ളവൾ. വാഗഭവകൂടം, കാമരാജകൂടം, ശക്തികൂടം എന്നിവ ശ്രീമാതാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളാണ്. മൂലകൂടത്രയം കളേബരമായിട്ടുള്ളവള്‍. ശ്രീവിദ്യയായിരിയ്‌ക്കുന്ന മൂലമന്ത്രം ദേഹമായിട്ടുള്ളവള്‍.

90. കുളാമൃതൈകരസികാ

ഇതുവരെ ശ്രീദേവിയുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപങ്ങൾ വിവരിച്ചു. ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഉള്ള കുണ്ഡലിനി എന്ന ഊർജത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. കുലം എന്നതിന്‌ സുഷുമ്ന എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌. കുലാമൃതം സഹസ്രാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന അമൃത്. സുഷുമ്നവഴി വരുന്ന അമൃത് തട്ടിയാലാണ്‌ കുണ്ഡലിനീശക്തി ഉണരുന്നതും മേല്‍പ്പോട്ട്‌ പോകാന്‍ ശ്രമിയ്‌ക്കുന്നത്‌ എന്നും പ്രസിദ്ധം. പൃഥ്വിതത്വത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് മൂലധാരം. സുഷുമ്നാനാഡി നിതംബത്തിന്റെ  അടിയിൽ നിന്ന് തലയോട്ടിയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നു. ഇതിൽ, കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജം താഴെ അറ്റത്ത്, മൂന്നര വൃത്താകൃതിയിൽ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ, അതിന്റെ തലയെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് താഴേക്ക് നിർത്തുന്നു. യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഈ കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജത്തെ ഉണർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും തലയോട്ടിയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഊർജം സഹസ്രപദ്മം എന്ന അകുല ചക്രവുമായി ഇടിക്കുമ്പോൾ വെണ്ണ പോലെ ഉരുകി താഴേക്ക് അമൃതായി ശരീരത്തിൽ ഒഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന അമൃതിനെ കുലാമൃതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ അമൃത് പരത്തുന്നതിലും യോഗികളെ അത്യധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും അമ്മ ആവേശഭരിതയാണ്. അതിനാൽ കുലാമൃതൈകരസിക. ഭൂമി മുതാലായുള്ള തത്വങ്ങള്‍ പരമാത്മാവില്‍ ലയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്‌ മോക്ഷം കിട്ടുക. മോക്ഷം തന്നെ ആണ്‌ അമൃതം. കുലമായിരിയ്‌ക്കുന്ന അമൃതത്തില്‍ മാത്രം രസം കണ്ടെത്തുന്നവള്‍. 

സൗന്ദര്യലഹരി ശ്ലോകം 10.

സുധാധാരാസാരൈശ്ചരണയുഗലാന്തർവിഗലിതൈഃ
പ്രപഞ്ചം സിഞ്ചന്തീ പുനരപി രസാമ്നായമഹസഃ, 
അവാപ്യ സ്വാം ഭൂമിം ഭുജഗനിഭമത്യുഷ്ടവലയം 
സ്വമാത്മാനം കൃത്വാ സ്വപിഷി കുലകുണ്ഡേ കുഹരിണി.

സഹസ്രാരപത്മത്തിലിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ തൃപ്പാദ ങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന അമൃതധാരയാൽ (സാധകന്റെ) ശരീരത്തെയാകമാനം നനച്ച്, വീണ്ടും തന്റെ വാസസ്ഥാനമായ മൂലാധാരചക്രത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു സർപ്പത്തെപ്പോലെ മൂന്നരചുറ്റായി കുണ്ഡലിനിയായി, ഒരു സൂക്ഷ്മദ്വാരമുള്ള കുലകുണ്ഡത്തിൽ (താമരക്കിഴങ്ങിന്റെ ആകൃതിയുള്ള) അവിടുന്ന് നിദ്ര ചെയ്യുന്നു.

91. കുളസങ്കേതപാലിനീ

കുണ്ഡലീനിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ കൗള എന്നു വിളിക്കുന്നു. കൗള എന്ന ഊർജ്ജം ശരീരത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. കൗളമാര്‍ഗ്ഗ പ്രരകാരമുള്ള സങ്കേതങ്ങള്‍ അഥവാ രഹസ്യങ്ങള്‍ കുലസങ്കേതപാളിനീ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതിനാൽ അയോഗ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല