Latest

37 (92 -98) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 37 (92- 98) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

കുലാംഗനാകുളാന്തസ്‌ഥാകൗളിനീകുളയോഗിനീ 

അകുളാസമയാന്തസ്‌ഥാസമയാചാരതത്പരാ

92. കുലാങ്ഗനാ

അമ്മയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ത്രീ, ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളകുലസ്ത്രീ. ഓരോ നഗരത്തിനും ഒരു ക്ഷേത്രദേവതയുണ്ട്, ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഒരു ഗ്രാമദേവതയുണ്ട്, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു കുലദേവതയുണ്ട്. കുല പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ദേവതയാണ് ശ്രീമാതാവ്. ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രം ഗോപ്യവും പരിശുദ്ധവും ആണെന്നതുകൊണ്ട് കുലാങ്ഗനാ എന്ന പേര്‍ യോജിയ്‌ക്കുന്നു‌. കുലം എന്നതിന്‌ സുഷുമ്നാ എന്നര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്‌. സുഷ്മയിലെ അങ്ഗനാ എന്നാല്‍ കുണ്ഡലിനീ എന്നര്‍ത്ഥം. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജത്തെ കുലാംഗന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഊർജ്ജം, ദേവകാര്യത്തിനോ ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും, പ്രത്യേകിച്ച് ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കുമ്പോൾ. ആറ് ചക്രങ്ങളിലാണ് ആറ് ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ. സൗന്ദര്യ ലഹരി ശ്ലോകം നോക്കാം.

സൗന്ദര്യ ലഹരി ശ്ലോകം 9 

മഹീം മൂലാധാരേ കമപി മണിപൂരേ ഹുതവഹം സ്ഥിതം സ്വാധിഷ്ഠാനേ ഹൃദിമരുതമാകാശമുപരി, മനോfപി ഭ്രൂമധ്യേ സകലമപി ഭിത്വാ കുലപഥം സഹസ്രാരേ പദ്മേ സഹ രഹസി പത്യാ വിഹരസേ 

മൂലാധാരത്തിലെ ഭൂ (ഭൂമി) തത്വത്തിനെയും, മണിപൂരത്തിലെ ജലതത്വത്തിനെയും, സ്വാധിഷ്ഠാനത്തിലെ അഗ്നി തത്വത്തിനെയും, ഹൃദയപത്മത്തിലെ (അനാഹത ചക്രത്തിലെ) വായുതത്വത്തിനെയും, അതിനുമുകളിലെ (വിശുദ്ധിചക്രത്തിലെ) ആകാശതത്വത്തിനെയും, ഭ്രൂമദ്ധ്യ ത്തിലെ (ആജ്ഞാചക്രത്തിലെ) മനസ്തത്വത്തിനെയും മറികടന്ന് അവിടുന്ന് സഹസ്രാരപത്മത്തിൽ അവിടുത്തെ പതിയായ ശിവനുമായി രഹസ്യമായി വിഹരിക്കുകയാണ്.

93. കുലാന്തസ്ഥാ

ശ്വസനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുല വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ അറിവ്. പ്രാണായാമത്തിന്റെ താളാത്മകമായ ശ്വസനമായ കുലയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ശ്രീമാതാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൗളസമ്പ്രാദയത്തിലെ അന്തസ്സത്തയായിരിയ്‌ക്കുന്നവള്‍. കുലതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുന്നവളാണ്, കുലത്തിന്റെ അന്തര്‍ഭാഗത്ത്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവള്‍.

94. കൗലിനീ

കുല എന്നാൽ ശക്തി, അകുല ശിവൻ, ഐക്യം കൂലം, അമ്മ ആ രൂപത്തിലാണ്. ശിവന്റെയും ശക്തിയുടെയും ഏകീകൃത രൂപത്തെ കൗലിനീ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ശക്തിയോട്‌ ശിവനുള്ള ബന്ധമാണ്‌. ആ അറിവുള്ള കൗളയുടെ അറിവാണ് കൗളിനി. കൗലം ആ ബന്ധത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതും ഭഗവതിതന്നെ ആണ്‌. കുലചക്രങ്ങളും അകുലചക്രങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ കൗലയോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

95. കുലയോഗിനീ

മൂലാധാരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ സഹസ്രാരത്തിലുള്ള പരമാത്മാവുമായിയോഗിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍കുല ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൗളമാര്‍ത്തിലുടെ യോഗംസാധിയ്‌ക്കുന്നവള്‍കുലയോഗിനി എന്നാണ് അവൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

96. അകുലാ

അകുലചാരം കുലാചാരത്തിനപ്പുറമാണ്കുല എന്നാൽ ജന്മസ്ഥലംമാതാപിതാക്കൾകുടുംബവൃക്ഷം ഇതിനെല്ലാം അതീതയാകകൊണ്ട്‌ അകുലാഅമ്മ ജനനത്തിനപ്പുറമായതിനാൽ കുലമില്ലഅതിനാൽ അകുലകുലമില്ലാത്തവള്‍ .


97. സമയാന്തസ്ഥാ

അമ്മ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുപ്രാണായാമത്തിന്റെപാതയായ കൗലാചാരം പോലെ മറ്റൊരു വഴിയാണ് സമയാചാരംഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തിൽശ്രീ ലളിതാ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന പാതയാണ്  നാമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്സമയത്തിന്‌ കാലംസത്യംആചാരംആകൃതിഅങ്ഗീകാരം എന്നു തുടങ്ങി അനവധിഅര്‍ത്ഥങ്ങളുണ്ട്‌ഹൃദയ കേന്ദ്രത്തിലെ ദേവിയുടെ പേര് സമയ എന്നാണ്ഒരു പ്രത്യേകദിവസമോ പ്രത്യേക സമയമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താം പ്രാർത്ഥനഎല്ലാ സമയത്തും ഹൃദയത്തിൽ തുടരുന്നുചിദാകാശത്തില്‍ ദേവിയുടെ ചക്രം ധ്യാനിച്ച്‌അതില്‍ ഉള്ള ഒരുതരം പൂജയ്‌ക്ക്‌ സമയം എന്നുപേരുണ്ട്‌സമയാചാരത്തെ പിന്തുടരുന്നആളുകളുടെ മധ്യത്തിലോ കൂട്ടത്തിലോ അമ്മയുണ്ട്സമത്തെ യാനം ചെയ്യുന്നവന്റെഅന്തര്‍ഭാഗത്ത്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവള്‍


98. സമയാചാരതത്പരാ

സമയാചാര ആരാധനയിൽ അമ്മ സന്തുഷ്ടയാണ് പ്രാർത്ഥനാരീതിയിൽ അമ്മയെആന്തരികമായി ആരാധിക്കുന്നുചിദാകാശത്തിലുള്ള പൂജ എന്ന ആചാരത്തില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവള്‍സമയന്റെ ആചാരത്തില്‍ താത്പര്യമുള്ളവള്‍
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല