Latest

39 (103-106) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 39 (103-106) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്‌ഥാ രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ സുധാസാരാഭിവർഷിണീ

103. ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥാ

സുഷുമ്നാ നാഡിയിലെ പുരികങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആറാമത്തെ ചക്രമാണ് അജ്ഞാചക്ര. ഇത് പ്രകാശത്തോട് സംവേദന ക്ഷമതയുള്ളതാണ്. ധ്യാനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ശാരീരികവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നിപ്പിക്കാനും, ദ്വൈതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നവനായിമാറുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി ശാന്തനാണ്. യോഗാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തി തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രഭാവലയം നേടുന്നു. കൂടാതെ യോഗി ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആജ്ഞ എന്നാൽ അധികാരം, ആജ്ഞ, പരിമിതികളില്ലാത്ത ശക്തി. ഈ ചക്രത്തെ ഭരിക്കുന്ന ദേവൻ അർദ്ധനാരീശ്വര അല്ലെങ്കിൽ ശിവശക്തിയാണ്, ശിവൻ ഇടതുവശത്ത് പുരുഷനെയും ശക്തി വലതുവശത്ത് സ്ത്രീയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആജ്ഞാചക്രത്തില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്നവള്‍. ആജ്ഞാചക്രത്തിന്റെ അന്തരാളത്തില്‍ സ്ഥിതിചയ്യുന്നവള്‍. 

സൌന്ദര്യലഹരി ശ്ലോകം 36 

തവാജ്ഞാചക്രസ്ഥം തപനശശികോടിദ്യുതിധരം 

പരം ശംഭും വന്ദേ പരിമിലിതപാര്ശ്വം പരചിതാ,

യമാരാധ്യൻ ഭക്ത്യാ രവിശശിശുചീനാമവിഷയേ 

നിരാലോകേലോകേ നിവസതി ഹി ഭാലോക ഭുവനേ 

അല്ലയോ ദേവി! അവിടുത്തെ ആജ്ഞാചക്രത്തിലിരിക്കുന്നവനും, കോടി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രഭയുള്ളവനും, പരയായ ചിച്ഛക്തിയോടു കൂടിയവനുമായ പരമശിവനെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ആ പരമശിവനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവൻ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി എന്നിവർക്ക് വിഷയമല്ലാത്തതും മറ്റൊന്നിനാലും പ്രകാശിക്കപ്പെടാത്തതും (സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതും) ചന്ദ്രികാമയവുമായ ലോകത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു. (സഹസ്രാരത്തിൽ)

104. രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ

സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഗ്രന്ഥി, ആജ്ഞാചക്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുരികങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്ത് അൽപ്പം മുകളിലായ രുദ്രഗ്രന്ഥിയെ വിഭേദിയ്‌ക്കുന്നവള്‍. കുണ്ഡലിനീ അനാഹതചക്രത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ രുദ്രഗ്രന്ഥിയെ ഭേദിയ്‌ക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ രാസഘടനയെ മാറ്റുകയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ  വൈകാരിക ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍  ആജ്ഞ ചക്രത്തിൽ അവ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയും വ്യക്തിയെ ശ്രേഷ്ഠനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ രുദ്രഗ്രന്ഥിയെ വിഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യോഗിക്ക് സഹസ്രാരത്തിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

105. സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ

എല്ലാ ചക്രങ്ങളും വിഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മൂലധാരത്തിൽ നിന്നും തലയോട്ടിയുടെ മുകളിൽ ആയിരം ഇതളുകളുള്ള താമരയാകുന്ന, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജ പ്രകാശ കേന്ദ്രമായ സഹസ്രാരമാകുന്ന അംബുജത്തില്‍ ആരൂഢാ. സഹസ്രാംബുജാരൂഢമായ ആയിരം ഇതളുകളുള്ള താമരയിലാണ് ശ്രീമാതാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂലാധാരത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്ന കുണ്ഡലിനീശക്തി സഹസ്രാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ‍ ‍ ഞാൻ, എന്റെത്, എന്റെ ലോകം എന്ന മിഥ്യാബോധം അലിഞ്ഞുപോകുകയും യോഗി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചിക തത്വങ്ങളുള്ള ഒരു സാക്ഷാത്കാരമായ ആത്മാവായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

106. സുധാസാരാഭിവര്‍ഷിണീ

അമ്മയുടെ സുധാസാരംഅമൃതിന്റെ  സാരാംശംശാശ്വതമായ സന്തോഷമാണ്അമ്മഅമൃതിന്റെ സമൃദ്ധി വർഷിക്കുന്നുഅമൃതിന്റെ സത്തയുടെ തുടർച്ചയായ മഴ പകരുന്നു അവസ്ഥയിൽ ഭക്തൻ അനുപമമായ ആനന്ദത്തിലാണ്സഹസ്രാരപദ്മത്തില്‍ എത്തിയകുണ്ഡലിനി എത്തുമ്പോള്‍ അമൃതവര്‍ഷണം ഉണ്ടാകുന്നുഅമൃതത്തിന്റെ സാരമായമോക്ഷത്തെ നല്‍കുന്നവള്‍താമരയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ശ്രീദേവിചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴയായി എല്ലാ നാഡികളിലേക്കും അമൃത് പകരുന്നു

സൌന്ദര്യലഹരി ശ്ലോകം 10

സുധാധാരാസാരൈശ്ചരണയുഗലാന്തർവിഗലിതൈഃ 

പ്രപഞ്ചം സിഞ്ചന്തീ പുനരപി രസാമ്നായമഹസഃ,

അവാപ്യ സ്വാം ഭൂമിം ഭുജഗനിഭമധൃഷ്ടവലയം 

സ്വമാത്മാനം കൃത്വാ സ്വപിഷി കുലകുണ്ഡേ കുഹരിണി 

സഹസ്രാരപത്മത്തിലിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന അമൃതധാരയാൽ (സാധകന്റെ) ശരീരത്തെയാകമാനം നനച്ച്, വീണ്ടും തന്റെ വാസസ്ഥാനമായ മൂലാധാരചക്രത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു സർപ്പത്തെപ്പോലെ മൂന്നരചുറ്റായി കുണ്ഡലിനിയായി, ഒരു സൂക്ഷ്മദ്വാരമുള്ള കുലകുണ്ഡത്തിൽ (താമരക്കിഴങ്ങിന്റെ ആകൃതിയുള്ള) അവിടുന്ന് നിദ്ര ചെയ്യുന്നു.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല