Latest

40 (107-111) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 40 (107-111) ലളിതാ സഹസ്രനാമം


തടില്ലതാസമരുചിഃഷട്‌ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ 

മഹാസക്തിഃകുണ്ഡലിനീബിസതന്തുതനീയസീ


107. തഡില്ലതാസമരുചിഃ


അമ്മ മിന്നൽ പോലെ മിന്നുന്നവളാണ്അങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്ഇടിമിന്നലിന്റെ തിളക്കമുള്ളവള്‍അമ്മയുടെ മിന്നുന്ന ശരീരം മിന്നൽ പോലെയാണ്സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവിയുടെ  സന്നിധിയിൽ വിളറിയതായി തോന്നുന്നു എന്ന് സൗന്ദര്യ ലഹരിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്കാണണം.


സൗന്ദര്യ ലഹരി ശ്ലോകം 21 


തടില്ലേഖാതന്വീം തപനശശിവൈശ്വാനരമയീം 

നിഷണ്ണാം ഷണ്ണാമപ്യുപരി കമലാനാം തവ കലാം

മഹാപദ്‌മാടവ്യാം മൃദിതമലമായേന മനസാ 

മഹാന്തഃ പശ്യന്തോ ദധതി പരമാഹ്ലാദലഹരീം 


അല്ലയോ ദേവിമിന്നൽക്കൊടി പോലെ കൃശഗാത്രിയായുംസൂര്യചന്ദ്രാഗ്നിരൂപിണിയുമായിമൂലാധാരാദി ആറു പത്മങ്ങൾക്കും മേലെയുള്ള മഹപത്മവനത്തിൽ (സഹസ്രാരപത്മത്തിൽസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ "സാദാഖ്യഎന്ന കലയെകാമക്രോധങ്ങളുംഅജ്ഞാനവുമകന്ന മനസ്സു കൊണ്ട് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ നിസ്സീമമായആഹ്ലാദ ലഹരിയിലാമഗ്നരാകുന്നു.


108. ഷട്ച്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ

അമ്മ മൂലാധാരം മുതൽ ഉള്ള ആറ് ആധാരചങ്ങളുടെ മുകളിൽ സഹസ്രാരത്തിൽആയിരം ഇതളുകളുള്ള താമരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പല നിലകളെസൂചിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവയാണ് ഷട്ച്ചക്രങ്ങള്‍അതിനാല്‍ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ അത്യുന്നതസ്ഥാനത്തുള്ളവള്‍സുക്ഷമ പ്രാണ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവശക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവശക്തിയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ചക്രങ്ങൾ.


109. മഹാസക്തിഃ

ശ്രീമാതാവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും പരമശക്തിയുമാണ് പേര് രണ്ട് തരത്തിൽവിഭജിക്കാംഒന്ന് മഹാ ശക്തി മറ്റൊന്ന് മഹാ ആസക്തി ആദ്യത്തേത് തീവ്രമായ ശക്തിഎന്നും രണ്ടാമത്തേത് മഹത്തില്‍ ആസക്തിയുള്ളവള്‍ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്പിന്നീടുള്ള അർത്ഥം തീക്ഷ്ണമായ താൽപ്പര്യം എന്നാണ്ശിവശക്തിയോഗരൂപമായഉത്സവത്തില്‍ ആസക്തയുള്ളവള്‍ആറ് ചക്രങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും കടന്ന ശേഷംശക്തിശിവനുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നുതുടർന്നുള്ള ഭീമാകാരമായ ഊർജ്ജ നിലയെ മഹാശക്തിഎന്ന് വിളിക്കുന്നുഏറ്റവും വലിയ ആസക്തിയുടെ പരിണതഫലമാണ്‌  പ്രപഞ്ചംആറ്ചക്രങ്ങളുടെ ആരോഹണം യോഗിക്ക് വളരെയധികം ശക്തി നൽകും


110. കുണ്ഡലിനീ

അമ്മയെ കുണ്ഡലിനിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്അമ്മയുടെ ഊർജ്ജത്തെ കുണ്ഡലിനിശക്തി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്ചുരുണ്ട സർപ്പത്തെപ്പോലെയാണ് ശ്രീമാതാവ്കുണ്ഡലിനിയുടെനിർവചനം മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന സർപ്പമാണ്കുണ്ഡലിനിയെ പാമ്പിനോട് ഉപമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചലനത്തിന്റെ സ്വഭാവവുംസർപ്പിളാകൃതിയുമാണ്ഈശ്വരനെ ശിവനും ശക്തിയും ആയി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുമൂലാധാരത്തില്‍ ജീവശിവനെ മൂന്നരവളയമായി ചുറ്റി ഫണംകൊണ്ട്‌ അടച്ചുകിടക്കുന്ന സര്‍പ്പിണീരൂപത്തിലുള്ള ശക്തിശിരസ്സിൽമറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജം മൂലാധാരചക്രത്തിലാണ്മനുഷ്യരിലുള്ള  ശക്തിയെ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്

ശാന്തമായ മാനസിക ശക്തിതാളാത്മകമായ ശ്വസനം അതായത് പ്രാണായാമം കൊണ്ട്കുണ്ഡലിനി ശക്തി ഊർജ്ജം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും പരിശീലനമോ സാധനയോ നിർബന്ധമായും ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിന്റെയോ അദ്ധ്യാപകന്റെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ളഅച്ചടക്കത്തോടെ പരിശീലനത്തോടെ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന്  തിരുവെഴുത്തുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.


111. ബിസതന്തുതനീയസീ

ശ്രീമാതാവ് താമരയുടെ തണ്ടിന്റെ നാരുകൾ പോലെ സൂക്ഷ്മവും അതിലോലവുംആർദ്രവുമാണ്സുഷുമ്നാനാഡിയിലൂടെ സഹസ്രാരത്തിലേയ്‌ക്ക്‌ കയറുന്ന സമയത്ത്‌താമരനൂലുപോലെയാണ്‌ കുണ്ഡലിനീ എന്നു പ്രസിദ്ധംകുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജം ആവാഹിക്കുമ്പോൾ നാരുകൾ ബോധത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വികാസത്തിലേക്ക്അയയും നാരുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജത്തെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുതലയോട്ടിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള മൃദുലമായസ്ഥലമാണ് കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജം വീണ്ടും തുറക്കുന്നത്ഒരു വ്യക്തി ശരീരംവിട്ടുപോകുമ്പോൾതിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത ജനന മരണ ചക്രങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ അവസാനശ്വാസം ബ്രഹ്മരന്ധ്രയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾവെളിപ്പെടുത്തുന്നു


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല