Latest

41 (111 -117 ) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 41 (111 -117 ) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

ഭവാനീഭാവനാഗമ്യാഭവാരണ്യകുഠാരികാ

ഭദ്രപ്രിയാഭദ്രമൂർത്തിർഭക്തസൗഭാഗ്യദായിനീ


112. ഭവാനീ

ശിവന്റെ ഭാര്യശ്രീമാതാവിനെ ഭവയുടെ പത്നിഭവാനി എന്നാണ് അഭിസംബോധനചെയ്യുന്നത്. ഭവ എന്ന വാക്കിന് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് മഹാദേവൻമനുഷ്യ ജീവിതചക്രംകാമദേവൻഅവൾ  മൂന്ന് പേർക്കും ജീവൻ  നൽകുന്നുഅതിനാൽ ഭവാനിപഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ഭൂമിജലംപ്രകാശംവായുബഹിരാകാശംഅതുപോലെ സൂര്യൻചന്ദ്രൻആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് രൂപങ്ങള്‍  ഉള്ളവനായ ശിവനെ അഷ്ടമൂർത്തി എന്ന്വിളിക്കുന്നുഎല്ലാം ഉണ്ടായിവരുന്നത് ജലത്തില്‍നിന്ന് ആകകൊണ്ട് ജലത്തിന്റെ രൂപത്തെഭവ എന്ന് വിളിക്കുന്നുപത്നി ഭവാനിയാണ്ജീവജലം അവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത്ഭവാനിയാണ്മറ്റൊരു അർത്ഥം  ഭവം എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നത്എന്നാണ്ശിവന്റെ രൂപങ്ങളിലൊന്നായ രുദ്രമന്മഥൻ അഥവാ കാമദേവൻരുദ്രഭാവത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ ഉയർത്താനോ കഴിയുന്നവളാണ് ഭവാനിഭവനെ ആനയിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മഹേശ്വരനെ കൊണ്ടുവരുന്നവള്‍സൃഷ്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ശ്രീമാതാവാണ്അമ്മ അതിനെ നിലനിർത്തുന്നുഅതിനാൽ അവളെ ഭവാനി എന്ന്വിളിക്കുന്നുഭവ എന്നാൽ സംസാരംകാമംഅജ്ഞതഅല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നവള്‍ അഥവാ തരുന്നവള്‍ എന്നുംലൗകിക വിഷയങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവിതംഎന്നും അർത്ഥമുണ്ട്ലോക സമുദ്രത്തിലൂടെ നീന്താൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരാശ്രയം ആവശ്യമാണ്ദുർഘടമായ സമുദ്രത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാനും കടക്കാനുമുള്ള താങ്ങ്കയറാണ് ഭവാനിദുഃഖസാഗരമായ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തരെ ഉയർത്തുന്നദേവിയാണ് ഭവാനി.


സൗന്ദര്യ ലഹരി ശ്ലോകം 22

ഭവാനി ത്വം ദാസേ മയി വിതര ദൃഷ്ടിം സകരുണാം 

ഇതി സ്തോതും വാഞ്ചരൻ കഥയതി ഭവാനി ത്വമിതി യഃ

തദൈവ ത്വം തസ്മൈ ദിശസി നിജസായുജ്യപദവീം

മുകുന്ദബ്രഹ്മേന്ദ്രസ്ഫുടമകുടനീരാജിതപദാം


അല്ലയോ ഭവാനി ദാസനിൽ അവിടുത്തെ കരുണാ കടാക്ഷമുണ്ടാകണേ എന്നുപറയുവാനുദ്ദേശിച്ച് ഒരുവൻ ഭവാനി ത്വം എന്നു പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് അവന്ബ്രഹ്മാവ്വിഷ്ണുഇന്ദ്രൻ എന്നിവർ സ്വന്തം കിരീടങ്ങൾ കൊണ്ട് അവയുടെ ഉജ്വലപ്രഭകൊണ്ട് ആരതിയുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളുമായി താദാത്മ്യത്തെ ആത്മസായൂജ്യ പദവിയെ കൊടുക്കുന്നു ഭക്തൻ ദേവിയുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥംഭവാനി ത്വം എന്നതിന് അല്ലയോ ഭവാനിഅവിടുന്ന് എന്നും ഞാൻ അവിടുന്നായിത്തീരട്ടെഎന്നിങ്ങനെ രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.


113. ഭാവനാഗമ്യാ

ധ്യാനത്തിലൂടെയോ ചിന്തയിലൂടെയോ ഒരു ഭക്തന് അമ്മയെ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന്  നാമം വിശദീകരിക്കുന്നു നാമം രണ്ട് തരത്തിൽ വിഭജിക്കാം ഭാവന ഗമ്യഭാവനകൊണ്ട് ഗമിയ്‌ക്കാവുന്നവള്‍അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന ആഗമ്യഭാവന കൊണ്ട് അഗമ്യാ സങ്കല്‍പ്പിയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയാത്തവള്‍അമ്മയെ സമീപിക്കാനും എത്തിച്ചേരാനും ഓരോവ്യക്തിക്കും സ്വന്തം വഴിയോ മാർഗമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാംമാനസികമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ശ്രീമാതാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാവുന്നതാണ്ആദ്യ വിവരണത്തിൽധ്യാനംപൂജ മുതലായതുകൊണ്ട് പ്രാപിയ്‌ക്കാവുന്നവള്‍രണ്ടാമത്തേതിൽഅങ്ങനെ ചിന്തകളിലൂടെ നേടാനാകാത്തവളാണ്മനസ്സിലാക്കാനും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലെത്താനുമുള്ള മാനസിക പരിശ്രമത്തിലൂടെ അമ്മയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകുംഅമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ നാം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കണംവിശ്വാസമില്ലാതെആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ അവൾ അപ്രാപ്യമാണ്നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഭാവനയാണ്നമ്മുടെ ചിന്തകളെനയിക്കുന്നത് ഭാവനാഗമ്യയാണ്.


114. ഭവാരണ്യകുഠാരികാ

വളരുന്ന മരങ്ങളാൽ നിബിഡമാണ് വനംഅതുപോലെ  ജീവിത ചക്രവും സംസാരത്തിലെ വിവിധ ബാഹ്യവസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയുടെ പേരിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജന്മം നൽകുന്നുസംസാരമാകുന്ന കാട്‌ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്ന മഴുവായിട്ടുള്ളവള്‍എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിച്ചാൽ മാത്രമേ കാട് നശിക്കുകയുള്ളൂഅതുപോലെലൗകിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിച്ചാൽ മാത്രമേ സംസാര വനം തകരുകയുള്ളൂമരങ്ങൾ മുറിക്കാനുള്ള കോടാലിയാകുമെന്നാണ് അമ്മയെ പരാമർശിക്കുന്നത്.


115. ഭദ്രപ്രിയാ.

ഭദ്ര എന്നാൽ ശിവൻഉത്തമൻഒരുതരം ആനപ്രിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നസ്നേഹിക്കുന്നമംഗളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവള്‍ഭദ്രം പ്രിയമായിട്ടുള്ളവള്‍അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ശിവനെഭദ്രഒരു പ്രത്യേക തരം ആന എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്അമ്മ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നുകാരണംഅവ രാജകീയതയുടെയും ശക്തിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്അവയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവള്‍.


116. ഭദ്രമൂര്‍ത്തിഃ

മംഗളമൂര്‍ത്തിഅമ്മ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പവിത്രമായശുഭകരമായ രൂപമാണ്ഭദ്രന്‍ എന്നാല്‍ശിവന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്ശിവന്‌ മൂര്‍ത്തിയായിട്ടുള്ളവള്‍ജീവന്റെ ആധാരം എങ്ങനെ ശരീരമാകുന്നുവോ അതുപോലെ ശിവന്റെ ആധാരമായ  പ്രപഞ്ചം ഭഗവതിതന്നെയാണ്‌നല്ല ചിന്തകളാലും പെരുമാറ്റത്താലും ഭക്തരെ ശ്രീമാതാവ് സംരക്ഷിക്കുന്നുഭദ്രമായമൂര്‍ത്തിയോടു കൂടിയവള്‍.


117. ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിനീ

ഏത് രൂപത്തിലും ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവൻദൈവത്തെ ശക്തിയായികരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനാണ്അമ്മ ഭക്തർക്ക് സൗഭാഗ്യം ദാനം നൽകുന്നുതന്റെഭക്തർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുന്നവളാണ് ശ്രീമാതാവ്സൗഭാഗ്യത്തെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം സൗസൗ ശുഭകരം  എന്നത് പ്രകാശമോ മഹത്വമോ ആവാം  എന്നത് നടത്തുക ആണ്തുടർച്ചയായി ശുഭകരമായ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുകസൗഭാഗ്യം ദാനം ചെയ്യുന്നവള്‍എന്നാണ് അതിനാൽ സൗഭാഗ്യദായിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല