Latest

43 (126-133) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 43 (126-133) ലളിതാ സഹസ്രനാമം


ശാംകരീശ്രീകരീസാധ്വീശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ

ശാതോദരീശാന്തിമതീനിരാധാരാനിരഞ്ജനാ


126. ശാങ്കരീ

ശംഭാഗ്യംഅല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന ഒരാൾ ശങ്കരനാണ്ശാം എന്നാൽ സന്തോഷംകാരി എന്നാൽ ചെയ്യുന്നവൻസന്തോഷം നൽകുന്നവളാണ് ശങ്കരിഭാഗ്യത്തെസൂചിപ്പിക്കുന്ന ശങ്കരന്റെ പത്നി ഭാഗ്യദാതാവ് കൂടിയായ ശങ്കരിയാണ്


127. ശ്രീകരീ

ശ്രീ എന്ന വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളും എടുക്കാം ഐശ്വര്യംലക്ഷ്മീ ദേവിതേജസ്സ്ആഹ്ലാദംസൗന്ദര്യംകാന്തി മുതലായവസരസ്വതിശോഭ കീര്‍ത്തിസിദ്ധിസമ്പത്ത്‌,

പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍എന്നിങ്ങിനെ ഉയുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളു മുണ്ട്‌ഇവയെല്ലാം ഭഗവതിയുടെകൃപയയാല്‍ ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്‌ഐശ്വര്യമുണ്ടാക്കുന്നവള്‍ശ്രീദേവിയും വിഷ്ണുവുംഅഭേദ്യമായതിനാൽ ശ്രീകരീ എന്നാണ് പേര്


128. സാദ്ധ്വീ

പതിവ്രതശക്തിയില്ലെങ്കില്‍ ശിവന്‌ അനങ്ങാന്‍ പറ്റില്ലെന്നതുപോലെ ശിവനില്ലെങ്കില്‍ശക്തിയുമില്ല എന്ന്‌ അവസ്ഥയുണ്ട്‌അത്രത്തോളം വേര്‍പെടുത്താന്‍ പറ്റാത്തപാതിവ്രത്യമുള്ളവള്‍സൗന്ദര്യലഹരി ശ്ലോകം 96 ശ്രീദേവിക്ക് ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊരുപത്നി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിവരിക്കുന്നുപ്രസന്നമായ മനോഭാവവുംസൗമ്യതയുംഎന്നാൽശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയുംതനിക്കടക്കം മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻകഴിവുള്ളവനുംസാധ്വി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുസംഭവങ്ങളെ സന്തോഷകരമായ കടമയായിസമീപിക്കുന്നതിലെ ശാന്തമായ മനോഭാവം സാധ്വിയുടെ സവിശേഷതയാണ്നല്ലഗുണമുള്ളവള്‍.


129. ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ

ശരത്കാലത്തെ ചന്ദ്രനേപ്പോലെ 

അമ്മ സുന്ദരിയാണ്ശരത്കാലം ഇലപൊഴിയും കാലംശരത്കാല ചന്ദ്രനു തുല്യമായപ്രകാശത്താൽ ശോഭയുള്ള ആനനത്തോടു കൂടിയവള്‍ശരത്കാലത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ അമ്മയുടെ മുഖം തിളങ്ങുന്നുശരത്കാലത്ത് കാലാവസ്ഥ തണുക്കുമ്പോൾപൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസന്നമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുകാരണംരാത്രികൾ കൂടുതൽനീണ്ടുനിൽക്കുന്നുരാത്രിയുടെ കൂടുതൽ സമയം പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ദൃശ്യമാകും.


130. ശാതോദരീ

മെലിഞ്ഞ അരക്കെട്ടും പരന്ന വയറുമാണ് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ  ലക്ഷണംശാതമായഉദരത്തോടു കൂടിയവള്‍നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ  അടയാളമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നപരന്നതും ശക്തവുമായ വയറും ധ്യാനത്തിന് നല്ല ഭാവം നൽകുന്നുഭഗവതിയുടെ വയറിന്റെഭാഗം വളരെ കൃശമാണ്‌ശതം ഉദരങ്ങളോടുകൂടിയവൾആയിരം ഉദരം അഥവാ ഗുഹഉള്ളവള്‍ഭക്ഷണം സംസ്കരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകഎന്നതാണ്ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്ആമാശയത്തിലെ ഗുഹകൾ പോലെപ്രപഞ്ചത്തിലും നിരവധി രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്ശതോദരന്‍ഹിമവാന്‍ശതോദരന്റെ മകള്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശാതോദരീ.


131. ശാന്തിമതീ

ശാന്തിമതിയെന്ന നിലയിൽ ശ്രീമാതാവ് വളരെ സമാധാനപരമായ ഒരു മാനസിക മനോഭാവമാണ്ശാന്തിയുള്ളവള്‍അലയുന്ന മനസ്സിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലകാമക്രോധാദികളുടേയുംഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയുംമറ്റ്‌ ഉപദ്രവങ്ങളുടേയും ഉപദ്രവമില്ലാത്തഅവസ്ഥശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കില്ലഅസ്വസ്ഥമായമനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കില്ലഭക്തർ അമ്മയെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നുംശാന്തമായമനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥനകളോ ധ്യാനമോ ചെയ്യണമെന്നും അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ശാന്തമായമനസ്സുണ്ട്ദേവിയുടെ ശാന്തത ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും എന്ന്  നാമംസൂചിപ്പിക്കുന്നു 


132. നിരാധാരാ

ശ്രീദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന തരങ്ങളിൽനിരാധാരാ ശുദ്ധമായ ബുദ്ധിയോടെ അറിവുകൊണ്ട് ലഭിച്ച ശ്രീദേവിയുടെ രൂപത്തെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുനിരാധാര പൂജഎന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു തരം ധ്യാനമാണ്ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിരാധാരപൂജആധാരമില്ലാത്തവള്‍ആധാരത്തില്‍ നിന്ന്‌ നിഷ്ക്രമിച്ചവള്‍നിരാധാരാമൂലാധാരത്തില്‍നിന്ന്‌ മേല്‍പ്പോട്ടു പൊങ്ങിയവള്‍.


133. നിരഞ്ജനാ

പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്ന അജ്ഞാനം നീക്കം ചെയ്യണംനിരഞ്ജനയായതിനാൽ ശ്രീമാതയ്ക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ മറകളില്ലഅഞ്ജന അജ്ഞതയെ അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുഅമ്മയ്ക്ക് അജ്ഞതയിലോ മിഥ്യയിലോ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്അഞ്ജനത്തിന്‌ മാലിന്യം എന്നൊരു അര്‍ത്ഥംഉണ്ട്മാലിന്യമില്ലാത്തവള്‍.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല