Latest

44 (134 -143) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 44 (134 -143) ലളിതാ സഹസ്രനാമം,  

നിർല്ലേപാനിർമ്മലാനിത്യാനിരാകാരാനിരാകുലാ 

നിർഗുണാനിഷ്‌കളാശാന്താനിഷ്‌കാമാനിരുപപ്ലവാ


134. നിര്‍ല്ലേപാ

കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പറ്റിപ്പിടിയ്‌ക്കാത്തവള്‍ശ്രീദേവിയെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്മുക്തനാകുന്നുമുൻകാലമോ ഇപ്പോഴുള്ളതോ ആയ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്നല്ല കർമ്മമോ ചീത്തകർമ്മമോ രണ്ടിനും അതിന്റെ  അനന്തര ഫലങ്ങളുണ്ട്വ്യക്തികൾ അവരുടെ കർമ്മത്തിന് അനുസരിച്ച് പുനർജനിക്കുന്നുപരമാത്മാവിൽ കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻഒരു താമരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നതുപോലെകർമ്മഫലങ്ങൾ പാപങ്ങളാൽ മലിനമാകില്ല തിരിച്ചറിവ് ഒരു ദിവസത്തിലോ ഒരുജീവിതത്തിലോ സംഭവിക്കുന്നതല്ലപല ജനന ചക്രങ്ങളിലും സാവധാനവും സൂക്ഷ്മവുമായ പരിശീലനമാണ് ഏക പോംവഴികർമ്മഫലങ്ങളോട് പറ്റിനിൽക്കാത്ത ശ്രീമാതാവ് നിർലേപയാണ്ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുമ്പോൾ മാലിന്യങ്ങളിൽ മുക്തമാണ്പറ്റിപ്പിടിയ്‌ക്കാത്തവള്‍.


135. നിര്‍മ്മലാ

ശ്രീമാതാവ് അശുദ്ധികളില്ലാത്ത മലം ഇല്ലാത്തവള്‍മലം എന്നതിന്‌ ചളിപാപംപിശുക്ക്‌എന്നെല്ലാം അര്‍ത്ഥംപരിശുദ്ധയാണ്ശുദ്ധമായ ചിന്തകളെയും ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തെയും  നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നുദേഹമുണ്ടാകാന്‍ കാരണമാവുന്നത്‌ മായീയമലവുംകാര്‍മ്മിക മലവുമാണ്‌മുൻകാല കർമ്മങ്ങൾ മായ്‌ക്കാനോനിർത്താനോതടയാനോ ആർക്കും കഴിയില്ലഅജ്ഞാനം അഥവാ അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണംശുദ്ധമായ ഹൃദയവും ശുദ്ധമായ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹവും ശുദ്ധമായ മനസ്സും മാത്രമാണ് പരമാത്മാവിലെത്താനുള്ള ഏക വഴി


136. നിത്യാ

അമ്മ നിത്യയാണ്ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്ശാശ്വതമായ ആത്യന്തിക ശക്തിനമ്മുടെഉള്ളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പതിനാറ് നിത്യദേവതകൾതിഥികളുടെ ദേവതകളെനിത്യാ എന്നു പറയാറുണ്ട്‌ഇവ പതിനാറ് കാലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചന്ദ്ര ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുഅവരും ഭഗവതി തന്നെയാണ്‌ശ്രീമാതാവിനെ നിത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നുനാമം 73 പതിനഞ്ചു നിത്യദേവികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അമ്മ സന്തോഷിച്ചുവെന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നു.


137. നിരാകാരാ

ശ്രീമാതാവിന് ചിത്രമൊന്നുമില്ലഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ലഎല്ലാ രൂപത്തിലും അമ്മയാണ് എന്നാണ് പൊതുവായ അർത്ഥംകാഴ്ചയുടെയും ചിന്തയുടെയും അദൃശ്യ രൂപമാണ്ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്തഅമ്മ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്സ്വരൂപം ഇല്ലാത്തവള്‍വായുവിനുംവെള്ളത്തിനും ഒരു രൂപവുമില്ലഎന്നിട്ടും നാം അത് ശ്വസിക്കുകയുംകുടിക്കുകയുംഅനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുപരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീഅമ്മ സർവ്വവ്യാപിയായതിനാൽ ഒരു രൂപവും ഇല്ലദേവിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ മായയാണ്അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം രൂപരഹിതമാണ്ആകാരം ഇല്ലാത്തവള്‍സ്വർണ്ണം വ്യത്യസ്ത ആഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റാംഎന്നിട്ടും സ്വർണ്ണം അതേപടി തുടരുന്നുആകൃതിയോ അകാരമോ മാറുന്നുപക്ഷേ അടിസ്ഥാന ഘടകം മാറുന്നില്ലആകാരം എന്നതിന്‌ മനസ്സിലുള്ളത്‌ പുറത്തുകാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചിഹ്നം എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ഭഗവതിയുടെമനസ്സിലുള്ളത്‌ പുറത്തു കാണാത്തതിനാല്‍ നിരാകാരാ.


138. നിരാകുലാ

ആകുലാ എന്നതിന്‌ അസ്വസ്ഥ എന്നര്‍ത്ഥംഅസ്വസ്ഥത ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവതിഎല്ലാദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തയാണ്. നിരാകുലാ, ആകുലയല്ലാത്തവള്‍ജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതഘട്ടത്തിൽ  ഉത്കണ്ഠ സൃഷ്ടിക്കുന്നുഅല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾനിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക്നയിക്കുന്നുഅത്തരം മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും കുറയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥനസഹായിക്കുന്നുമനസ്സ്‌ അമ്മയിൽ കേന്ദ്രികരിക്കുമ്പോൾഅമ്മയുടെ ശാന്തവുമായ മനസ്സ്പ്രക്ഷുബ്ധവുമായ മനസ്സുകളെ,   അസ്വസ്ഥതകളെ അകറ്റുംമാനസികമായി ശാന്തമായും സമാധാനത്തോടെയും ഇരിക്കാൻ നിരാകുല എന്ന നാമം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.


139. നിര്‍ഗ്ഗുണാ

ശ്രീദേവി സർവ്വവ്യാപിയുംരൂപരഹിതവുംഗുണങ്ങൾ  ഇല്ലാത്തതുമാണ്ഗുണമില്ലാത്തവള്‍സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതീതാവിശേഷണങ്ങൾ ഓന്നുമില്ലാത്തവളാണ് അമ്മമാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ബുദ്ധിയിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുകയും ഗുണാതീത ആകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഗുണാതീതാഎല്ലാ വാസ്തുവിനും ഒരുലക്ഷണമോ ഗുണങ്ങളോ ഉണ്ട്ഗുണം എന്നതിന്‌ പാശം അഥവാ കയറ്‌ എന്നൊരു അര്‍ത്ഥംപശുസ്വഭാവം ഉള്ളവര്‍ക്കാണ്‌ പാശം ഉണ്ടാകുകഅമ്മ പാശം അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവളാണ്‌ഒരു ദേവതയിലോ ദൈവത്തിലോ വിശേഷണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ചേരാത്ത പ്രാർത്ഥനാരീതികളിലൊന്നാണ് നിർഗുണ ഉപാസനഊർജ്ജം ദൃശ്യമല്ലപക്ഷേ അത് എല്ലായിടത്തുംഉണ്ട് അമ്മ സർവ്വവ്യാപിയാണ്.


140. നിഷ്കളാ

കലയില്ലാത്തവള്‍ അമ്മ  പൂര്‍ണ്ണയായതിനാല്‍ ഭാഗിയ്‌ക്കാന്‍ പറ്റില്ലഭിന്നതകളില്ലാത്തവളാണ് ശ്രീമാതാവ്എല്ലാ കണങ്ങളെയും ഉപകണങ്ങളായി വിഭജിക്കാംശ്രീമാതാ ഒന്നാണ്വികലമായ പതിപ്പുകളൊന്നുമില്ലഅവൾ അവിഭാജ്യമാണ്ആത്മാവിന്റെ രൂപം ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലമനസ്സിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട്അതിരുകൾ കൊണ്ട്ഈശ്വരന്റെ രൂപം ആത്മാവായും ഈശ്വരനായും വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുബ്രഹ്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനം നീങ്ങിയാൽ അതിരുകളും ഇല്ലാതാകുന്നുബ്രഹ്മത്തിന് അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന ചിന്താധാരയെ ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു


141. ശാന്താ

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃഎല്ലാ വേദ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ആചാരങ്ങളും ശാന്തിപഥത്തിൽ ആരംഭിച്ച് സമാധാന പ്രാർത്ഥനയോടെ ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ് ശാന്താ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രീമാതാവ് മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ ശാശ്വത ശാന്തത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ധ്യാന മാർഗരീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുധ്യാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന അമ്മ എപ്പോഴും ശാന്തയാണ്ക്രോധാദികള്‍ ‍ ഇല്ലാത്തവള്‍ പ്രണവത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഭാഗമാണ്‌ ശാന്താവസ്ഥഅകാരം ഉകാരം മകാരം ബിന്ദു നാദം ശക്തി ശാന്തം എന്നിവയാണ്‌ പ്രണവത്തിന്റെ ഏഴവസ്ഥകള്‍ആ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥാസ്വരൂപിണീ അശാന്താ എന്നും പദം മുറിയ്‌ക്കാംഅപ്പോള്‍ ശാന്താവസ്ഥയില്‍നിന്ന്‌ വ്യതിചലിച്ച്‌ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നവള്‍ എന്ന്‌ അര്‍ത്ഥമാകും.


142. നിഷ്കാമാ

ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവളാണ് ശ്രീമാതാവ്ശിവനോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റിഎല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾമറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലകാമമില്ലാത്തവള്‍ അഥവാ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവള്‍നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ നിമിഷവും ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിണമിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കാനും നിറവേറ്റാനും ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം ആണെങ്കിൽ അത് നിഷ്കാമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.


143. നിരുപപ്ലവാ

ഉപപ്ലവം എന്നാൽ നാശംഅമ്മ നശിപ്പിക്കാനാവാത്തവളാണ്നാശമില്ലാത്തവള്‍ ഉപപ്ലവമില്ലാത്തവള്‍പ്ലാവ ഒരു ചങ്ങാടംഅല്ലെങ്കിൽ തോണി എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുസംസാരസാഗരം കടക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സഹായം ആവശ്യമില്ലജീവിതമെന്ന മഹാസാഗരത്തിലൂടെ നീന്താൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അമ്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ലഉപപ്ലവത്തിന്‌ ഗ്രഹണം എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌കര്‍മ്മസാക്ഷികളായ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്‍ക്കുകൂടി ഗ്രഹണമുണ്ട്‌പക്ഷേ ഭഗവതിയ്‌ക്ക്‌ ഗ്രഹണം ഇല്ലഅമ്മയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല