Latest

45 (144-151) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

45 (144-151) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

നിത്യമുക്താനിർവ്വികാരാനിഷ്പ്രപഞ്ചാനിരാശ്രയാ

നിത്യശുദ്ധാനിത്യബുദ്ധാനിരവദ്യാനിരന്തരാ


144. നിത്യമുക്താ

അമ്മ സ്വതന്ത്രയാണ്എപ്പോഴും എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാകാലത്തും മുക്തയാണ്മുക്തിസ്വരൂപിണീ എല്ലാകാലത്തും മോചനം കൊടുക്കുന്നവള്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമാകാംനിത്യമായ മോചനം കൊടുക്കുന്നവള്‍ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നവരുടെ ആത്യന്തികവും അവസാനവുമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ലൗകിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്അമ്മ മുക്തി നൽകുന്നു എന്നേക്കും.


145. നിര്‍വ്വികാരാ

ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കി മോക്ഷാധികാരികളാക്കുന്നവള്‍വികാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍വികാരത്തിന്‌ മാറ്റം ഭാവഭേദം മുറിവ്‌ രോഗം എന്നെല്ലാം അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌അമ്മ മാറ്റത്തിന് അതീതമാണ്എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അവളാണ്പക്ഷേ അവൾ മാറ്റമില്ലാത്തവളാണ് എന്നും അവയില്ലാതാക്കുന്നവള്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമാകാംപ്രകൃതിയുടെ വികാരം കാരണമാണ്‌ പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്നത്‌ വികാരങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നപ്രകൃതി ഭഗവതിയാകകൊണ്ട്‌ നിര്‍വ്വികാരാ


146. നിഷ്പ്രഞ്ചാ

അമ്മയാണ് പ്രപഞ്ചംഅമ്മ  പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക്  സ്വന്തമായി ഒരുലോകം ഇല്ലപ്രപഞ്ചം എന്നാൽ സഞ്ചയംവിപുലീകരണംവികാസം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥതുരിയാവസ്ഥമായയുടെ നിഷേധമാണ്അത് ശാന്തിയും ആനന്ദവും അന്തിമ പരമമായ സത്യവുമാണ്ഭൂമി മുതാലായവയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ആണ്‌ നമുക്ക്‌ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട്‌ എന്നു തോന്നുന്നതിന്‌ കാരണംഇതെല്ലാംഉണ്ടായി മറയുന്നവയാണെന്നതിനാല്‍ സത്യമല്ലമായയാണ്‌ഭഗവതിയുടെ അടുത്ത്‌ മായപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ശക്തയല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ ഭഗവതിയ്‌ക്ക്‌ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലബ്രഹ്മസ്വരൂപിണിയായ ഭഗവതിയ്‌ക്ക്‌  പറഞ്ഞവയൊന്നും ഇല്ലഅമ്മ പഞ്ചഭൂതങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടില്ലഅമ്മ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.


147. നിരാശ്രയാ

ഭഗവതി നിരാശ്രയയാണ്ആരെയും ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം നൽകുന്നവളാണ്ഭഗവതി തന്നെയാണ്‌ എല്ലാത്തിനും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവള്‍അമ്മയ്ക്ക്ഒരു അഭയസ്ഥാനവും ആവശ്യമില്ലഭഗവതിക്ക്‌ വേറെ ആശ്രയം ഉണ്ടാവാന്‍ വഴിയില്ലാത്തതിനാല്‍ നിരാശ്രയാഫലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്റെ  കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സന്യാസിയും യോഗിയുമാകുന്നു


148. നിത്യശുദ്ധാ

അമ്മ എപ്പോഴും ശുദ്ധമാണ്മുന്നുകാലത്തുംഭൂതത്തിലോ വര്‍ത്തമാനത്തിലോ ഭാവിയിലോ അശുദ്ധിബാധ ഇല്ലാത്തവള്‍ശുദ്ധയായിട്ടുള്ളവള്‍അവൾ എപ്പോഴും വ്യക്തമാണ്ശ്രീമാതാവ് നിത്യയും കൂടാതെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രപഞ്ച തലത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലും വ്യക്തവും ശുദ്ധമാണ്ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും വൃത്തികെട്ടതായിരിക്കാംഎന്നാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളത്ആത്മാവ് ആന്തരികം വളരെ ശുദ്ധമാണ്നമ്മുടെ ദേഹം എന്തുകൊണ്ടു നോക്കിയാലും മലിനമാണെങ്കിലും ജീവന്‍ മാലിന്യത്തില്‍ മുങ്ങുന്നില്ലഭഗവതി തന്നെയാണ്‌ ജീവന്‍നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുംഅവൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുജീവസ്വരൂപിണിയായ ഭഗവതി നിത്യശുദ്ധയാണ്‌ഭഗവതിയുടെ ഉപാസനകൊണ്ട്‌ ഭക്തന്മാരും നിത്യശുദ്ധരാകും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


149.നിത്യബുദ്ധാ

അമ്മ ചിത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്അതിനാൽ എപ്പോഴും അറിവുള്ളവളാണ്നിലനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ്നിത്യജ്ഞാനിയുമാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി ശുദ്ധമായ അറിവാണ്അവൾഎപ്പോഴും ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ബുദ്ധിയോഗത്തിലാണ്ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതും യോഗയുടെ ഒരു രൂപമാണ്ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ  നിരന്തരമായ പരിശീലനം ജ്ഞാനപൂർവകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുജ്ഞാനമാണ് നല്ല പ്രവൃത്തികളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത്നിരന്തരമായ മാനസിക ബൗദ്ധിക അന്വേഷണം ജ്ഞാനത്തിൽ കലാശിക്കും.


150.നിരവദ്യാ

അമ്മ കുറ്റമറ്റതാണ്തെറ്റുകള്‍  ഇല്ലാത്തവളാണ്കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ലഎല്ലാം അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്അപൂർണതകൾക്കിടയിലും അവളുടെ സൃഷ്ടി തികഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥംനിന്ദ്യമായതൊന്നും ഇല്ലാത്തവള്‍ഭഗവതിയില്‍ നിന്ദ്യമായ യാതൊന്നും തന്നെ നിലനില്‍ക്കില്ലദേവിയെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവദ്യയിൽ നിന്നോ നരകത്തിൽ നിന്നോ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുകയും ചെയ്യും.


151. നിരന്തരാ

അമ്മ എന്നും നിരന്തരമാണ്അമ്മ പരിമിതികളോ അതിരുകളോ ഇല്ലാത്തവളാണ്അവൾവ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്മനുഷ്യർ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും സ്ഥലമോ പരിധിയോ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവള്‍എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞവള്‍അവസാനമില്ലാത്തവള്‍.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല