Latest

46 (152 -159) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 46 (152 -159) ലളിതാ സഹസ്രനാമം,  

നിഷ്കാരണാനിഷ്‌കളങ്കാനിരുപാധിർന്നിരീശ്വരാനീരാഗാരാഗമഥനാനിർമ്മദാമദനാശിനീ


152. നിഷ്കാരണാ

ശ്രീദേവി തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണംഎല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം അമ്മയാണ്അമ്മയ്ക്ക്  പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലകർമ്മത്തിന് പിന്നിലെ പ്രവർത്തനത്തെയും കാരണത്തെയും പ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നുസുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നതിനെ പുരുഷൻ അഥവാ ജീവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് കാരണമില്ലഅവൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്യുക്തിക്ക് അതീതയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിലുംഅമ്മയ്ക്ക്  കാരണമോ ഉദ്ദേശ്യമോ ഇല്ലസകലതിനും കാരണമാകകൊണ്ട്‌ നിഷ്കാരണാകാരണാ എന്നതിന്‌ കഠിനവേദനാ നരകവേദനാ എന്നെല്ലാം അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍കാരണം എന്നതിന്‌ ദേഹം എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ദേഹമില്ലാത്തവള്‍ എന്ന്‌ അര്‍ത്ഥം വരാംദക്ഷയാഗത്തില്‍ ഭഗവതി ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.


153. നിഷ്കളങ്കാ

ശ്രീമാതാവ് യാതൊരു കളങ്കവുമില്ലാത്തവളാണ്അമ്മ കളങ്കത്തിന് അതീതയാണ്ശുദ്ധവും ലൗകികമോ സ്വർഗീയമോ ആയ വസ്തുക്കളാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തവളാണ്അമ്മകളങ്കരഹിതയാണ്പാപം ഇല്ലാത്തവള്‍ശുദ്ധവും പാപങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തതുംപാപം ശ്രീദേവിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ലപാപം ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍കളങ്കത്തിന്‌ ചളി എന്ന്അർത്ഥം ഉണ്ട്‌ഭഗവതിയില്‍ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചളി പറ്റിപ്പിടിയ്‌ക്കുകയില്ലസംസാരത്തിന്റെ കളങ്കം ഭക്തരില്‍ പറ്റിപ്പിടിയ്‌ക്കാന്‍ ഭഗവതി അനുവദിയ്‌ക്കുകയുമില്ലകളങ്കത്തിന്‌ അപവാദം എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌അപവാദം ഇല്ലാത്തവള്‍ എന്നും അപവാദം ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍ എന്നും നിഷ്കളങ്കാ എന്നതിന്‌ അര്‍ത്ഥമാകാംഭക്തന്മാരുടെ സാധനയിലുള്ള മന്ദത ഇതേപോലുള്ള ദോഷങ്ങള്‍ വരുത്താം അതകറ്റുന്നതും ഭഗവതി തന്നെയാണ്‌.


154. നിരുപാധിഃ

ശ്രീമാതാവിന് ഒരു സഹായവും ആവശ്യമില്ല അമ്മ തനിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാത്തിനും പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്ശരീരമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഉപാധിആത്മാവിനോ ആത്മാവിനോ ഉപാധിയോ ഉപകരണമോ ഇല്ലശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആത്മാവിനോട് പറ്റിനിൽക്കുന്നുഎല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും മുൻ കർമ്മങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെനല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഉപാധികൾ നമുക്കും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുതന്റെ ധര്‍മ്മത്തെ അടുത്തുള്ളതില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്‌ ഉപാധിപക്ഷേശ്രീമാതാവിന് ഭഗവതിയുടെ ധര്‍മ്മം മുഴുവനായി വേറെ യാതൊന്നിനും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ നിരുപാധിഉപാധിയ്‌ക്ക്‌ ധര്‍മ്മവിചാരം എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മരഹിതയാണ്‌ ഭഗവതിയെന്നതിനാല്‍ ഉപാധിയുടെ ആവശ്യം ഭഗവതിയ്‌ക്കില്ലഉപാധിയ്‌ക്ക്‌ സൂത്രം എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ലോകത്തിനു മുഴുവന്‍ സൂത്രരൂപേണ വര്‍ത്തിയ്‌ക്കുന്ന ഭഗവതിയ്‌ക്ക്‌ മറ്റൊരു സൂത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ നിരുപാധി.


155. നിരീശ്വരാ

ശ്രീമാതാവിന് തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശരീരവുമില്ലഭഗവാൻ ഈശ്വരനും ശ്രീമാതാവും ചേർന്ന് അർദ്ധനാരീശ്വരൻമുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തംഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവളാണ് ശ്രീമാതാവ്സര്‍വ്വേശ്വരിയായതിനാല്‍ ഭഗവതിയ്‌ക്ക്‌ വേറെ ഒരു ഈശ്വരി ഇല്ലഅതിനാല്‍ നിരീശ്വരാഅമ്മയാണ് പരമമായ ദൈവംഅവൾക്കപ്പുറം ആരുമില്ലഈശ്വര ശബ്ദത്തിന്‌ കാമദേവന്‍ എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌അതിനാല്‍ കാമമില്ലാത്തവള്‍ എന്നും കാമനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമാകാം.


156. നീരാഗാ

അമ്മ ലൗകിക സ്നേഹത്തിനുംആഗ്രഹങ്ങൾക്കുംശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വാത്സല്യത്തിനും അതീതമാണ്അമ്മ  പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ  സ്രഷ്ടാവാണ്ആഗ്രഹങ്ങൾനാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നുആഗ്രഹംദുഃഖംഅത്യാഗ്രഹംഅജ്ഞതഅഹങ്കാരംഅസൂയ തുടങ്ങിയ ആറ് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് പരമാനന്ദം നേടാനുള്ള മാർഗംരാഗമില്ലാത്തവള്‍പ്രത്യേകം ചിലതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷമാണ്‌  രാഗം എന്നു പറയാംജീവന്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണനല്ലാത്തതിനാലാണ്‌ രാഗം ഉണ്ടാ‍കുന്നത്‌ഭഗവതി പരിപൂര്‍ണ്ണയായതിനാല്‍ രാഗമില്ല.


157. രാഗമഥനാ

രാഗത്തെ മഥിയ്‌ക്കുന്നവള്‍അമ്മ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ വേർപെടുത്തുന്നുഅമ്മയുടെ ഭക്തരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് തീക്ഷ്ണത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവള്‍അഭിനിവേശംഇഷ്ടംആസക്തി എന്നെല്ലാം ഓമനപ്പേരുള്ള രാഗത്തെ കലക്കുന്നവള്‍രാഗത്തെ കലക്കി വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവള്‍നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിന്റെ  പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ധാരണകളെയും ഒരുമിച്ച്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആരാധനമനസ്സ് ഭഗവാനോട് ശക്തമായി അടുക്കുമ്പോൾ ലൗകിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാൽ അത്വ്യക്തിയെ അനാസക്തിയോടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുആത്യന്തിക പ്രശാന്തിയ്‌ക്കായി ഭക്തരെഇട്ടു മഥിയ്‌ക്കുന്നവള്‍സംസാരികളെ രാഗങ്കൊണ്ട്‌ മഥിയ്‌ക്കുന്നവള്‍.


158. നിര്‍മ്മദാ

അമ്മ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ  സ്രഷ്ടാവാണ്പക്ഷേ അമ്മ അഹങ്കാരിയല്ലഅമ്മ ശാന്തയാണ്അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലഹരിയില്ല. മദത്തിന്‌ സന്തോഷം എന്ന് അര്‍ത്ഥം ഉണ്ട് അതുപ്രകാരം സന്തോഷമില്ലാത്തവള്‍മദ എന്നാൽ ലഹരി എന്നും അർത്ഥം ഉണ്ട്മദ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് ബാധകമല്ലഅമ്മ മാനുഷിക സ്വാധീന തലങ്ങൾക്ക്  അപ്പുറമാണ്മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സൃഷ്ടികളിലും വളരെയധികം അഹംഭാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥമല്ല എന്നതിനാൽ വ്യക്തി അഹങ്കാരം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അമ്മ  സൂചിപ്പിക്കുന്നുഅമ്മ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ  ഉത്ഭവം ആയതിനാൽ അമ്മയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്പക്ഷേ അമ്മ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ അമ്മ നിർമ്മദയാണ്മദം ഇല്ലാത്തവള്‍അഥവാ ഗര്‍വ്വില്ലാത്തവള്‍.


159. മദനാശിനീ

എല്ലാ അഹങ്കാരവും നശിപ്പിക്കുന്നവള്‍അഹന്തയെ നശിപ്പിക്കുന്നവളാണ് അമ്മമദന എന്നാൽ കടുത്ത ഉത്കണ്ഠ എന്നാണ് അമ്മ അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നുമദനനെ അശിയ്‌ക്കുന്നവള്‍കാമനെ ആസ്വദിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മദം എന്നതിന്‌ കാമംകാമനെ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍ എന്നും അർത്ഥം ഉണ്ട്മദനന്‍ എന്നതിന്‌ ശിവന്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ശിവനെ ആസ്വദിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മദനന്‍ എന്നതിന്‌ വസന്തം എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌വസന്തത്തെ ആസ്വദിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മുക്തിയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപരമമായ ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അഭിലാഷനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തൻ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന രീതികൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല