Latest

47 (161 - 167) ലളിതാ സഹസ്രനാമം.

47 (161 - 167) ലളിതാ സഹസ്രനാമം.

നിശ്ചിന്താനിരഹങ്കാരാനിർമ്മോഹാമോഹനാശിനീ 

നിർമ്മമാമമതാഹന്ത്രീനിഷ്‌പാപാപാപനാശിനീ


161. നിശ്ചിന്താ

ചിന്ത എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിശ്ചിന്താ നാമത്തിൽഅമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ആകുലതകളോ ആശങ്കകളോ ഒന്നുമില്ലനിർവികാരമാണ്അമ്മ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ്മനുഷ്യന്റെ ആശങ്കകൾക്ക് അതീതയാണ്നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി നേടാനാകാത്ത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുചില വ്യക്തികൾ ഭൂതകാലവും വേദനാജനകവുമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവേവലാതിപ്പെടുന്നുചിന്ത ജീവശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നുആകുലതകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കണംഅതിനാൽഭക്തൻ സാവധാനത്തിലും സ്ഥിരമായും ആകുലതകളില്ലാത്ത മനസ്സ് നേടിയാൽ മനസ്സ് തീർച്ചയായും ശക്തമാകുംആത്മീയവും ദാർശനികവുമായ ചിന്തകളാൽഓരോ വ്യക്തിക്കുംആശങ്കയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുവാൻ കഴിയും.


161. നിരഹങ്കാരാ

അമ്മ നിസ്വാർത്ഥയും യാതൊരു അഹംഭാവവുമില്ലാത്തവളാണ്അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടത്തിലാണ് അമ്മഅഹങ്കാരം നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍അങ്ങനെ അമ്മ നിരഹങ്കാരയാണ്ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സാവധാനത്തിലും സ്ഥിരമായും നല്ല ഗുണങ്ങൾനേടുകയും അഹംഭാവത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുംഎല്ലാ വ്യക്തികളും തങ്ങളുടെ അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ സമാധാനവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകുംഅതായിരിക്കണം പരമമായ ആഗ്രഹംബോധത്തില്‍ നിന്ന്‌ അഹങ്കാരമുണ്ടാകുന്നുഅഹങ്കാരത്തിന്‌ സാത്വികാഹങ്കാരംരാജസാഹങ്കാരം,  താമസം  എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നു ഭാഗമുണ്ട്‌


162. നിര്‍മ്മോഹാ

മോഹാലാസ്യം ഇല്ലാത്തവള്‍മോഹം എന്നാൽ ചിന്തയുടെ ആശയക്കുഴപ്പംമനസ്സിന്റെ വ്യതിചലനത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ആശയക്കുഴപ്പംമനസ്സിന്റെ വ്യതിചലനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്ദേവി അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ലാത്തവളാണ്മോഹത്തിന്‌ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ബുദ്ധിഭ്രമം ഇല്ലാത്തവള്‍ എന്നുംകൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന മിഥ്യാധാരണകൾക്ക് പിന്നാലെ മനുഷ്യർ ഓടുന്നുഭ്രാന്തമായ വികാരത്തിന്റെ അടിമകളാകുന്നത് മോഹമാണ്ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മാനുഷിക തലത്തിനപ്പുറമാണ് അമ്മമോഹത്തിന്‌ വ്യാമോഹം എന്നും അര്‍ത്ഥമാകാംവ്യാമോഹമില്ലാത്തവള്‍ അഥവാ വ്യാമോഹമില്ലാതാ ക്കുന്നവള്‍.


163. മോഹനാശിനീ

ജനനം മുതൽ അവസാനം വരെ ജീവികൾ മായയിൽ വീഴുമെന്ന് ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു മായയെ നശിപ്പിക്കുന്നവളാണ് അമ്മമോഹത്തെ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍ദു:ഖത്തിന് കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ അജ്ഞതയെ മനുഷ്യരായ നാംനീക്കം ചെയ്യണമെന്ന്  നാമം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു


164.നിര്‍മ്മമാ

ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനെ സ്വാർത്ഥതാത്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുഅമ്മ നിസ്വാർത്ഥയാണ്പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അമ്മയുടെതാണ് അമ്മ ഒരിക്കലും തന്റെതാണെന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവും കൂടാതെ തന്റെ മക്കളെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുതന്റേത്‌ എന്ന്‌ ഭാവമില്ലാത്തവള്‍മനുഷ്യർ അത്തരം ഒരു വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുഅമ്മ പൂര്‍ണ്ണയായതിനാല്‍ തന്റേത്‌ നിന്റേത്‌ എന്ന ഭാവത്തിന്‌ പ്രസക്തിയില്ല.


165. മമതാഹന്ത്രീ

മമത എന്റെ സ്വാർത്ഥത എന്നിവയുടെ ബന്ധനങ്ങളും അതിരുകളും തകർക്കുന്നുവാത്സല്യത്തിന്റെ പരിമിതമായ അതിരുകളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതാക്കുന്നവളാണ് അമ്മമമതയെ ഹനിയ്‌ക്കുന്നവള്‍ഹന്ത്രീ എന്നതിന്‌ കക്കുന്നവള്‍ എന്ന്‌ എന്നര്‍ത്ഥം വരാംഭക്തര്‍ക്ക്‌ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ഉള്ള മമതയെ മോഷ്ടിച്ച്‌തന്നിലേയ്‌ക്ക്‌ മാത്രം മമതയെ കേന്ദ്രീകരിയ്‌ക്കുന്നവള്‍.


166.നിഷ്പാപാ

ദേവി ഒരു പാപവും ഇല്ലാത്തവളാണ്പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മ  ലളിതാദേവിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഭക്തരുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നുമറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് പുണ്യമാണ്നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ്മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്.


167. പാപനാശിനീ

ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നഭജിയ്‌ക്കുന്ന വ്യക്തി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും ദേവിയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുംഒരു പ്രാണിയെ അറിയാതെ കൊല്ലുന്നത് മുതൽ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകം വരെ പാപത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയുണ്ട്പാപത്തെ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍പാപം ചെയ്തവനെ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു ലോകരക്ഷയ്‌ക്കായി പാപികളായ അസുരന്മാരെ ഭഗവതി നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നു.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല