Latest

48 (168 -175) ലളിതാ സഹസ്രനാമം.

48 (168 -175) ലളിതാ സഹസ്രനാമം.

നിഷ്ക്രോധാക്രോധശമനീനിർല്ലോഭാലോഭനാശിനീ നിസ്സംശയാസംശയഘ്നീനിർഭവാഭവനാശിനീ 

168. നിഷ്ക്രോധാ 

 ക്രോധമില്ലാത്തവള്‍അമ്മ തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കോപത്തെഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുകോപം ക്ഷണികവും നൈമിഷികവും ഉത്തമവും ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുരണ്ട് ഘടിയോ മണിക്കൂറോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കോപം മധ്യമന്മാരാണ്കോപം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നവർ അധമന്മാരാണ്അമ്മയ്ക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടുകയുമില്ലകോപംഅത്യാഗ്രഹംഅനാവശ്യ സംശയങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്


169. ക്രോധശമനീ

ദേവിയെ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെയും ലളിതാസഹസ്രനാമം പതിവായി ചൊല്ലുന്നതിലൂടെയുംഭക്തൻ തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോപവും അത്യാഗ്രഹവും മറികടക്കുംആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവർ കോപിക്കുന്നുകോപം ഭ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുഅത്തരം കോപം ആളുകളെ നശിക്കുന്നതിനും അതേ കോപത്തോടും വിഷമത്തോടും കൂടി പുനർജനിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുഅമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ നമ്മെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയൂക്രോധമാകുന്ന  ശമനിയോട് കൂടിയവള്‍ശമനി എന്നാല്‍ രാത്രിപരാശക്തിയുടെ മുഖം കറുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ രാത്രിയുണ്ടാകുന്നത്‌ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍.


170. നിര്‍ല്ലോഭാ

ലോഭം ഇല്ലാത്തവള്‍അമ്മയ്ക്ക് അത്യാഗ്രഹമില്ലപരന്റേതിലുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്‌ ലോഭംഭഗവതിക്ക്‌ അവനവന്റേത്‌ പരന്റേത്‌ എന്ന ദ്വന്ദ്വ

ഭാവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ നിര്‍ല്ലോഭാ ലോഭത്തിന്‌ ആകാംക്ഷ എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌പരിപൂര്‍ണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളതിനാല്‍ ഭഗവതിയില്‍ ആകാംക്ഷയ്‌ക്ക്‌ സ്ഥാനമേ ഇല്ല.


171. ലോഭ നാശിനീ

പരധനത്തിലുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്‌ ലോഭംഅമ്മ ഭക്തരിലെ അത്യാഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുലോഭത്തെ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ദാഹവും ഭൗതിക ശേഖരണവും ഒരിക്കലും ശമിക്കുന്നില്ലമറ്റ് എന്ത് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോഭമുണ്ടായാല്‍ നാശം സംഭവിയ്‌ക്കും എന്നു പുരാണങ്ങള്‍ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഗുണമാണ്ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് വരെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത്യാഗ്രഹം വളരുന്നത്സത്വഗുണം ശാന്തം ആണ്രജസ്സിൽ നിന്ന് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുതമസ്സ് തെറ്റായ ചിന്തയിലും ഭ്രമത്തിലും അജ്ഞതയിലും കലാശിക്കുന്നു ലോഭം മോക്ഷത്തിന്‌ തടസ്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ്‌ലോഭനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ഭഗവതിഭക്തന്മാര്‍ക്ക്‌ ലോഭം

ഇല്ലാതാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.


172. നിസ്സംശയാ

അമ്മയ്ക്ക് സംശയമില്ലഅമ്മ സംശയത്തിന് അതീതയാണ്രണ്ടാമതായി സ്വയം ഊഹിക്കുന്നില്ലസംശയം ഇല്ലാത്തവള്‍സംശയമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രുതെറ്റായ ചിന്തയിൽ നിന്നോ തെറ്റായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നുമാനസിക പുരോഗതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവ ഇല്ലാതാക്കണംസംശയരഹിതമായിരിക്കണംബൗദ്ധികമായ അറിവ് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെ അറുത്തുമാറ്റുന്ന വ്യക്തി തന്റെ  പ്രവൃത്തികളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ലഅമ്മ പരമമായ പരബ്രഹ്മമെന്ന നിലയിൽ നിസ്സംശയമാണ്


173. സംശയഘ്നീ

സംശയ നിവാരണകാരിയാണ് അമ്മ.

സംശയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍ഭഗവതി ഗുരുസ്വരൂപയായതു കാരണം ഭക്തരുടെ സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തു കൊടുക്കുന്നുസംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ്സമാധാനംനേടാൻ കഴിയില്ലസംശയത്താല്‍ ഹനിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മായയുടെ സ്വരൂപം തന്നെസങ്കല്‍പ്പങ്ങളും സംശയങ്ങളുമാണ്‌സംശയങ്ങളും സങ്കല്‍പങ്ങളും ഉള്ള സംസാരികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഭഗവതി തന്നെയാണ്‌പര എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടം ആത്മാവാണ്പരയും അപരയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ നീങ്ങുംസംശയരഹിതമായ ചിന്ത ആത്മീയ പാതയുടെ നല്ല പുരോഗതി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.


174. നിർഭവാ

ഉത്ഭവം ഇല്ലാത്തവള്‍പരമമായ ബ്രഹ്മം ഉത്ഭവമില്ലാത്തതാണ്അമ്മയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഉത്ഭവമില്ല  പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അമ്മയാണ്ജനനത്തിനും മരണത്തിനും അതീതമാണ് അമ്മശ്രീമാതാ നിർഭവയാണ്.


175. ഭവനാശിനീ

ഭവത്തെ സംസാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍അമ്മ നമ്മളെ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്കരകയറ്റുംമൂലാധാരത്തിലുള്ള ജീവശിവന്‍ സഹസ്രാരത്തിലെ പരമശിവനോടുകൂടുമ്പോഴാണ്‌ മുക്തിനാം  ലൗകിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്ലൗകികബന്ധങ്ങളുംനമ്മെ തളർത്തുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ ഛേദിക്കുകയും അമ്മ  അജ്ഞതയെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും അതിന് ‌വഴിവെയ്‌ക്കുന്നത്‌ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന്‌ ഉണരുന്ന ഭഗവതിതന്നെയായ കുണ്ഡലിനീശക്തിയാണ്‌
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല