Latest

50 (184-192) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 50 (184-192) ലളിതാ സഹസ്രനാമം,

നിസ്തുലാനീലചികുരാനിരപായാനിരത്യയാ 

ദുർല്ലഭാദുർഗ്ഗമാദുർഗ്ഗാദുഃഖഹന്ത്രീസുഖപ്രദാ


184. നിസ്തുലാ

അമ്മ സമാനതകളില്ലാത്തവളാണ് നമുക്കുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുതാരതമ്യത്തിന് അതീതയാണ് അമ്മതുല്യതയില്ലാത്തവള്‍ ലൗകികമായ ഒരു സങ്കല്പങ്ങളും അവളോട് തുല്യമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലതുലാശബ്ദത്തിന്‌ അളവ്‌ എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌തുലാ എന്നതിന്‌ തുലാസ്സ്‌ എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ഭക്തിയും ആരാധനയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അളക്കാനോ താരതമ്യപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ലഭക്തിയുടെ ആഴവും സത്യസന്ധതയും മാത്രമാണ് ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത്ഭക്തര്‍ക്ക്‌ ഭഗവതി അനുഗ്രഹം അളന്നു തൂക്കിയല്ല  കൊടുക്കുന്നത്‌അതിനാല്‍ നിസ്തുലാ അളവില്ലാത്തവള്‍


185.നീലചികുരാ

അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യവും മുടിയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നുനീലമായ ചികുരമുള്ളവള്‍അമ്മയ്ക്ക് തിളങ്ങുന്ന സുന്ദരമായ കറുത്ത ചുരുണ്ട മുടിയാണ്നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതവുമാണ്മനോഹരമായ മുടിപ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്ഒരു ശുഭ ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.


186. നിരപായാ

അപായ എന്നാൽ അപകടംനിരപായാആർക്കും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നില്ലമക്കളായ ഭക്തർക്ക് അമ്മ അപകടകാരിയല്ലഭക്തര്‍ക്ക്‌ അപായം ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍ എന്നും അര്‍ഥമാകാംഅമ്മ എല്ലാ അപകടങ്ങളെയും അകറ്റുന്നുവിവിധ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുഅപായത്തിന്‌ നാശം എന്നും അര്‍ഥമുണ്ട്‌ഭഗവതിക്ക്‌ നാശം ഇല്ലഅപായ എന്നതിന് വേർപിരിയൽ എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട്ശിവനും ശ്രീമാതാവും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ്അർദ്ധനാരീശ്വരനായതിനാൽ അവരെ വേർപെടുത്താൻകഴിയില്ല.


187. നിരത്യയാ

അത്യയ എന്നാൽ ലംഘനംശിക്ഷതടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ്ലംഘനമില്ലാത്തവളാണ് അമ്മഅത്യയം ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍ എന്നും അര്‍ത്ഥമാകംപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ  നിയന്ത്രണത്തിലാണ്ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു ഒരു ദിനചര്യ സ്ഥാപിച്ചുഅതുപോലെആത്മീയ വളർച്ച നേടാനും സാക്ഷാത്കരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആത്യന്തികമായിനിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്അത്യയത്തിന്‌ പ്രയാസം എന്നുംദോഷം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്‌ഭഗവതി ദോഷമില്ലാത്തവളും ഭക്തരുടെ ദോഷം ഇല്ലാതാക്കുന്നവളും ആണ്‌അമ്മയ്‌ക്ക്‌ യാതൊരുവിധ പ്രയാസവും വരാന്‍വഴിയില്ലഭക്തരുടെ പ്രയാസങ്ങള്‍ അമ്മ  ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും.


188. ദുര്‍ല്ലഭാ

ഭക്തിയിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവർക്ക് അമ്മയെ നേടുക എളുപ്പമല്ലതങ്ങളെത്തന്നെ അറിയുന്നവരും സ്ഥിരതയുള്ള മനസ്സുള്ളവരും വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ സമീപിക്കുന്നവരുമായവരുടെ അടുത്തേക്ക് അമ്മ വരുംജനനമരണങ്ങളുടെ അനേകം ചക്രങ്ങൾക്ക് ശേഷംപണ്ഡിതൻ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുകയും നേടുകയും ചെയ്യുന്നുഅമ്മ എല്ലാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുഅത്തരം മഹാന്മാർ അപൂർവമാണ്കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്അത്തരം സാക്ഷാത്കാരം ദുർലഭമാണ്ഓരോ ചുവടിലും പഠിക്കുകയുംപരിശീലിക്കുകയും വേണംനമ്മുടെ ചിന്തകളിലും മനസ്സിലും അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകപതുക്കെ അത്‌ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുംവിശ്വാസത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പാത സമയമെടുക്കുംപെട്ടെന്ന് എളുപ്പമുള്ള ഒന്നല്ല.


189. ദുര്‍ഗ്ഗമാ

ദുർഗമ പാതയാണ്ഏത് പാതയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കുംആത്മീയ വികാസത്തിന്റെ പാതയിലെ പുരോഗതിയുടെ തടസ്സങ്ങളാണ് ലൗകിക ശ്രദ്ധഅമ്മതന്റെ ഭക്തർക്ക് പാത എളുപ്പമാക്കുന്നു വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു.


190. ദുര്‍ഗ്ഗാ

ദുര്‍ഗ്ഗമന്‍ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതിനാൽ അമ്മയ്ക്ക് ദുർഗ്ഗ എന്ന പേര് ലഭിച്ചുനവരാത്രിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദുർഗ്ഗയുടെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളുണ്ട്ഒമ്പതുവയസ്സുകാരിയായ കന്യക എന്നൊരു അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌ഭഗവതി നിത്യകന്യകയാണ്‌ദുർഗയ്ക്ക് ശക്തമായ കോട്ട എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്.


191. ദുഃഖഹന്ത്രീ

അമ്മ ദുഖഹന്ത്രിയാണ്തന്റെ  ഭക്തരെ വേദനയിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ജനനമരണചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവളാണ്ദുഃഖം നീക്കുന്നവളാണ്കയ്പുള്ളതും പുളിച്ചതും ഉപ്പിട്ടതും അമിതമായ ചൂടുള്ളതും കാഠിന്യമുള്ളതും ഉണങ്ങിയതും പൊള്ളലേറ്റതും ചൂട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ അനാരോഗ്യകരമാണ്അത്തരം ഭക്ഷണം വേദനയും സങ്കടവും രോഗവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.


192. സുഖപ്രദാ

സന്തോഷംസുഖംആനന്ദം എന്നിവയുടെ ദാതാവാണ്സന്തോഷം നൽകുന്നവളാണ് അമ്മസന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും വളരെക്കാലം മുമ്പ് മനുഷ്യരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷം നേടാനുള്ള വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ആനന്ദമാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷംനാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംതൃപ്തിയോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ആയിരിക്കണംസുഖത്തിന്‌ ജലം എന്നും അര്‍ഥമുണ്ട്‌ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ജലം കൊടുക്കുന്നത്‌ അമ്മ തന്നെയാണ്‌.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല