Latest

49 (176-183) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

49 (176-183) ലളിതാ സഹസ്രനാമം,

നിർവികൽപാനിരാബാധാനിർഭേദാഭേദനാശിനീ 

നിർന്നാശാമൃത്യുമഥനീനിഷ്ക്രിയാനിഷ്‌പരിഗ്രഹാ


176. നിര്‍വ്വികല്‍പാ

അമ്മ മാനസിക വിഭ്രാന്തികളോ ചിന്തകളോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലസങ്കൽപമാണ് ചിന്തനാനവിധ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവള്‍ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച്‌ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന അറിവാണ്‌ വികല്‍പ്പംതെറ്റായ ഭാവനയില്ലാത്തവളാണ്വികല്‍പ്പം ഇല്ലാത്തവള്‍നിർവികൽപ എന്നാൽ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയില്ല എന്നാണ്ശുദ്ധമായ ധ്യാന ഘട്ടത്തെ വികൽപ എന്ന് വിളിക്കുന്നുധ്യാനത്തിന്റെ  അവസാന ഘട്ടമാണ് നിർവികൽപആ അവസാന ഘട്ടം ശ്രീമാതാവാണ് നിർവികൽപംഞാന്‍ എന്നോ നീ എന്നോ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടാത്ത നിര്‍വ്വികല്‍പ്പ സമാധിസ്വരൂപാഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാനോ ചെയ്യാനോ ഉള്ളഉദ്ദേശ്യമില്ലകൽപ എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ കാലയളവ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്അമ്മ സമയത്താലോ കാലത്താലോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലഅതിനാൽ അമ്മ നിർവികൽപയാണ്


177. നിരാബാധാ

പ്രശ്‌നങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഇല്ലമാനുഷിക കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ചെറിയത്മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖംഅസന്തുഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ്കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് അമ്മ  സ്വതന്ത്രയാണ്അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്തവളാണ് ആബാധ ഇല്ലാത്തവള്‍ആബാധാ എന്നാല്‍ ഉപദ്രവംഭഗവതി യാതൊരുവിധ ഉപദ്രവങ്ങളും ഏല്‍ക്കാത്തവളാണ്ബദ്ധ എന്നാൽ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയവേദന എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്നിരാബദ്ധ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാനസിക വേദനയ്ക്ക് വിധേയമാകാതിരിക്കുക എന്നാണ്


178. നിര്‍ഭേദാ

അമ്മ ആരോടും വേർതിരിവില്ലാത്തവളാണ്മനുഷ്യർ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിവേചനംകാണിക്കുന്നുപക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക്  പ്രത്യേക സ്‌നേഹമോ വെറുപ്പോ ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നുഭേദം ഇല്ലാത്തവള്‍ഭഗവതിയുടെ മായാശക്തിയാണ്‌ രണ്ട്‌ എന്ന ഭാവമുണ്ടാക്കുന്നത്‌രണ്ട്‌ എന്നഭാവം വരുമ്പോഴാണ്‌ ഭേദത്തിന്‌ ഇടം കിട്ടുന്നത്‌ഭഗവതിയ്‌ക്ക്‌ രണ്ട്‌ എന്ന്‌ ഭാവമേ ഇല്ലജീവികൾക്കിടയിൽ വേർതിരിവില്ലാത്തവളാണ്.


179. ഭേദനാശിനീ

ഭക്തർക്കിടയിലെ വിവേചനവും വേർതിരിവും അമ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നുഭേദത്തെ നശിപ്പിയ്‌ക്കുന്നവള്‍ശിവനും ശക്തിയും ഊർജ്ജവുമാണ്ശിവനും ശക്തിയും വെവ്വേറെ അസ്തിത്വങ്ങളാണെന്ന് മനുഷ്യർ കരുതുന്നുഅമ്മ എല്ലാ രൂപഭേദങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നുശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നുതന്നെ ഭേദ ഭാവം നശിപ്പിച്ച് ഒന്ന് എന്ന്ഭാവമാകുന്ന നിര്‍വ്വികല്‍പ്പ സമാധ്യവസ്ഥ തരുന്നവള്‍.


180.നിര്‍ന്നാശാ

നാശമില്ലാത്തവള്‍പരിമിതമായതെ ന്തും നിലയ്ക്കുന്നുഅനന്തമായ സങ്കൽപ്പിക്കാൻകഴിയാത്ത വ്യാപ്തിയും നശിപ്പിക്കാനാവാത്ത രൂപവുമാണ്ഭക്തര്‍ക്ക് നാശംഇല്ലാതാക്കുന്നള്‍.


181. മൃത്യുമഥനീ

അമ്മ മരണത്തെ നശിപ്പിച്ച് മോക്ഷം നൽകുംമൃത്യുവിനെ മഥിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മൃത്യുവിനാല്‍ മഥിയ്‌ക്കുന്നവള്‍സംസാരികളെ ജനനമരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ മഥിയ്‌ക്കുന്നവള്‍മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുമരണഭയം അമ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നുമരണം ഇല്ലാക്കുന്നവള്‍


182. നിഷ്ക്രിയാ

അമ്മ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും അതീതമാണ്ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവളെ നിരോധിക്കുകയോകൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലപരിപൂര്‍ണ്ണയായതുകൊണ്ട്‌‌ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലജീവസ്വരൂപിണിയായ ഭഗവതിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായാല്‍ മതി ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന നിരതങ്ങളാകുംപക്ഷേ ജീവന്‍ക്രിയയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിയ്‌ക്കുന്നുഅതിനാല്‍ നിഷ്ക്രിയാ.


183. നിഷ്പരിഗ്രഹാ

പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കാൻ അവൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്നമ്മുടെ എളിയ ഭക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുംഅവൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലസ്വീകരിയ്‌ക്കല്‍ ഇല്ലാത്തവള്‍പരിഗ്രഹംഇല്ലാത്തവള്‍എല്ലാതിലും ദേവി നിറഞ്ഞിരിയ്‌ക്കുന്നതിനാല്‍

ഒന്നും തന്നെ പരിഗ്രഹിയ്‌ക്കേണ്ടതില്ലപരിഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവള്‍പരിഗ്രഹത്തിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്പരിചാരകർസംഖ്യകൾഭാര്യശാപം,‌ മൂലധനംപരിഗ്രഹന്‍എന്നതിന്‌ വിഷ്ണു എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌പരിഗ്രഹത്തിന്‌ മനസ്സിലാക്കല്‍ എന്നര്‍ത്ഥം വരാംഭഗവതിയെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും തന്നെ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്‌ നിഷ്പരിഗ്രഹാ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല