Latest

55 (219-225) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

55 (219-225) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

മഹാഭോഗാമഹൈശ്വര്യാമഹാവീര്യാമഹാബലാ

മഹാബുദ്ധിർമ്മഹാസിദ്ധിർമ്മഹായോഗീശ്വരേശ്വരീ

219. മഹാഭോഗാ

ഭോഗ എന്നാൽ സർപ്പത്തിന്റെ  തൊഴുത്ത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുസുഷുമ്നാ നാഡിയെ പാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുഊർജ്ജ ശക്തി നട്ടെല്ലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മധ്യത്തിലൂടെ കഴുത്തിന് പിന്നിലൂടെ  സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ തലയുടെ മധ്യത്തിന് മുകളിലുള്ള സഹസ്രാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്  ശക്തി പരമാത്മാവായ ശിവനുമായി ഒന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്‌ മഹാഭോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നുഭോഗ ശബ്ദത്തിന്‌ ഐശ്വര്യം എന്നര്‍ത്ഥംവരാംഅപ്പോള്‍ മഹത്തായ ഐശ്വര്യമുള്ളവള്‍അമ്മ അഷ്ടഭോഗങ്ങളുടെ ദാതാവാണ്അനുഭൂതി നൽകുന്ന ഏതൊരു സമ്പത്തും ഭോഗമാണ്ഭവനംവസ്ത്രംകിടക്കആഭരണങ്ങൾസഖിത്വംപുഷ്പങ്ങൾസുഗന്ധം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിനാൽസദാ സംതൃപ്തിയുടെയും നിവൃത്തിയുടെയും ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക്  പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ആസ്വാദന വിഷയമായിരിയ്‌ക്കുന്നുഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തവള്‍ മഹാഭോഗമാണ്.


220. മഹൈശ്വര്യാ

ഇഷ്ടത്തിനും സന്തോഷത്തിനും അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഊർജ്ജവുംഅമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതിനാൽ മഹൈശ്വര്യാമഹത്തായ ഐശ്വര്യമുള്ളവള്‍ഐശ്വര്യത്തിന്‌ ഈശ്വരഭാവം എന്നര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്‌ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വംഒരുസ്ത്രീയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സൗന്ദര്യംഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ ഗന്ധം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ്മഹത്തായ ഈശ്വരഭാവംമഹൈശ്വര്യാ എന്നതിന് സമ്പത്ത് എന്ന അർത്ഥവും ഉണ്ട്അമ്മ വലിയ സമ്പത്താണ്സമ്പത്തിന് എട്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട്ഭൃത്യന്മാർപരിചാരകർപുത്രന്മാർസുഹൃത്തുക്കൾബന്ധുക്കൾവാഹനങ്ങൾപണംധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സമ്പത്തിന്റെ  എട്ട് രൂപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു


221. മഹാവീര്യാ

അമ്മയാണ് പരമമായ വീര്യമുള്ളവള്‍വീര്യം എന്നതിന്‌ ധീരൻവീരൻശക്തൻശ്രേഷ്ഠൻപ്രഗത്ഭൻചൈതന്യംഊർജംദൃഢതഎന്നിങ്ങനെ പല അർത്ഥതലങ്ങൾ  ഉണ്ട്പ്രഭവമുള്ളവള്‍പരാക്രമം എന്നും വീര്യത്തിന്‌ അര്‍ഥമുണ്ട്‌അസുര നിഗ്രഹത്തിന്‌ കാണിക്കുന്ന  വീര്യം മഹത്തുതന്നെ ആണ്‌വീര്യത്തിന്‌ സാമര്‍ഥ്യം എന്ന്‌ അര്‍ഥമുണ്ട്‌ലോക ജനനിക്ക്‌ മക്കളെ മുഴുവന്‍ പോറ്റാനുള്ള മഹത്തായ സാമര്‍ഥ്യം ഇല്ലാതിരിക്കില്ല.


222. മഹാബലാ

അമ്മ മഹത്തായ ലാളിത്യമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയുടെ രൂപമാണ്.

ശക്തി എന്നത് മഹത്തായിരിക്കുന്ന ബലം ഉള്ളവള്‍ശാരീരിക ബലം മാത്രമല്ലബുദ്ധിബലമാനസിക ശക്തിതപോബലംആത്മീയ ശക്തി എന്നിവയാണ്നമ്മുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഞങ്ങൾക്കറിയാംഎന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ഒരേയൊരു ശക്തിയുംഅമ്മയാണ്.


223. മഹാബുദ്ധിഃ

അമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിആന്തരിക ബോധത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഹൃദയത്തിലോ മനസ്സിലോ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള  കഴിവാണ്ഗ്രഹണ ശക്തിയായ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ആഗിരണം പോലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ ബുദ്ധിക്ക് ഉണ്ട്നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്ബുദ്ധിശക്തിയോടെയുള്ള ശരിയായ ചിന്തവിവേകശക്തിയാണ്ബുദ്ധി ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽആർക്കും ഒരുപ്രയോജനവുമില്ലബുദ്ധിയുള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്അമ്മ മഹാബുദ്ധിയാണ്.


224. മഹാസിദ്ധിഃ

അമ്മ എല്ലാ സിദ്ധികൾക്കും അതീതയാണ്അഷ്ടസിദ്ധി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എട്ട് സിദ്ധികൾക്കും അപ്പുറമാണ് അമ്മ സിദ്ധികൾ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്അഷ്ട മഹാസിദ്ധികളുള്ളവള്‍.


225. മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ

മഹായോഗേശൻ ശിവനും ഈശ്വരി മഹായോഗേശന്റെ ഭാര്യയുമാണ് അമ്മഎല്ലാം ത്യജിച്ചയോഗിയാണ്വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനെ യോഗ എന്നു പറയുന്നുനമ്മിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായത് ഈശ്വരന്റെ  ഗുണമാണ് ഗുണത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണം യോഗയാണ് ഈശ്വരഗുണം യോഗയിലൂടെ ലഭിച്ചവരാണ് യോഗികൾയോഗ രീതികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് മഹായോഗങ്ങളാണ്ഇതിലെ വിദഗ്ധരെ മഹായോഗികൾ എന്നും മഹായോഗീശ്വരന്മാർ എന്നും വിളിക്കുന്നുമഹത്തുക്കളായ എല്ലാ യോഗേശ്വരന്മാരുടെയും ഈശ്വരി.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല